• Štatút žiackeho školského parlamentu

    • ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     pri Základnej škole Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským v Tornali

      

     PREAMBULA

     V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 488 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony č. 54/2018 Z. z. zo 7. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z.z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu pri Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa vydáva tento štatút školského parlamentu.

     Článok I.

     Základné ustanovenie

     1. Názov: Školský parlament pri Základnej škole Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Mierová 45 v Tornali.
     2. Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole. Tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.
     3. Školský parlament spolupracuje s vedením školy, rodičmi, so žiakmi aj s učiteľmi školy a spoločne utvárajú školský život a preberajú zaň zodpovednosť.
     4. Cieľom zriadenia Školského parlamentu ako dobrovoľného združenia, je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.
     5. Sídlom Školského parlamentu je Základná škola Ferenca Kazinczyho, ul. Mierová 45, Tornaľa

     Článok 2.

     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

     1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa zákona č. 488 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony č. 54/2018 Z. z. zo 7. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z.z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa.
     2. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby sa pri tom neporušovala iné zákony platné v SR.

      

     Poslanie parlamentu

     1. zastupovať všetkých žiakov základnej školy;
     2. všímať si správanie, prospech, úspechy žiakov a upozorňovať na ne; vyzdvihnúť pozitíva žiakov a školy,
     3. vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov;
     4. podávať návrhy na zmenu, prípadne doplnenie školského poriadku pre žiakov školy
     5. spoločne organizovať mimoškolskú činnosť žiakov;
     6. podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia, podávať návrhy na ekologizáciu školy a jej prostredia; zapájať sa do rôznych projektov a súťaží;
     7. pomáhať šetriť energiou v triedach a v ostatných priestoroch školy;
     8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyjadrujú bežnú údržbu a opravy; mimoriadne dbať o čistotu triedy; bodovať čistotu tried;
      9. upevňovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, upevňovať prvky demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka.

     Článok 3.

     Organizácia Školského parlamentu

     - Školský parlament je zložený zo žiakov školy 5. – 9. ročníka a pedagogických zamestnancov – koordinátorov ŠP. Pedagogických pracovníkov školy zastupujú dvaja učiteľia druhého stupňa.
     - koordinátorom sú pedagógovia, ktorých vymenuje do tejto funkcie riaditeľ školy
     - Školský parlament  pracuje pod vedením riaditeľom vymenovaných učite
     ľov. Koordinátori priebežne informujún ostatných vyučujúcich o programe a obsahu zasadnutí Školského parlamentu.
     - Čestným členom  Školského parlamentu je riaditeľ školy.

      

     Zvolený zástupca je povinný:


     -aktívne sa zúčastňovať zasadnutí Školského parlamentu.
     - Ak sa zvoleny zástupca trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia Školského parlamentu, ostatní členovia Školského parlamentu majú právo ho odvolať.
     - Školskému parlamentu je pridelená parlamentná nástenka. ŠP si volí funkciu nástenkára (štyria členovia) - na zverejňovanie informácií, ktorí počas roka nástenku aktualizujú. Nástenka informuje o fungovaní ŠP všetkých žiakov školy a členov ŠP. Táto nástenka je umiestnená na prízemí.
     - Školský parlament má priestor a možnosť využívať aj web stránku školy.
     - Prípomienky a návrhy k práci Školského parlamentu majú žiaci možnosť predkladať aj do prípomienkovej urny, ktorá je umiestnená pri bufete na prízemí.
     - Žiaci majú možnosť dávať návrhy a podnety, prípadne kritické pripomienky aj prostredníctvom e-mailu na špeciálnu, na tieto účely vytvorenú e-mailovú adresu žiackeho parlamentu. 

     Článok 4.

     Ustanovujúce zasadnutie

      1. Zvoláva ho koordinátor.

     Školský parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí realizuje:
     a) spomedzi zástupcov tajnou voľbou zvolí výbor žiackeho parlamentu – predsedu, podpredsedu, zapisovateľa, dvoch nástenkárov;

     b) vytvorí protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje:
     - dátum ustanovenia
     - výbor a zoznam členov Školského parlamentu
     - program zasadnutia
     c) oboznámi sa so štatútom Školského parlamentu;
     d) sa oboznámi s plánom práce Školského parlamentu.

     2. Činnosť Školského parlamentu sa bude ďalej riešiť podľa tohto štatútu,  ktorý bol vypracovaný riaditeľom školy a schválený členmi Školského  parlamentu.

     3. Štatút môže byť upravený ŠP.

     4. Na zmenu štatútu alebo jeho doplnenia je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov ŠP.

     Článok 5.

     Zasadnutia žiackeho parlamentu

     -Školský parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne, zasadnutia zvoláva predseda ŽP (okrem ustanovujúcej schôdze), ktorý zároveň vedie rokovanie.
     -Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu.
     -Mimoriadne zasadnutie možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov.
     -Program rokovania Školského parlamentu zostavuje predseda Školského parlamentu spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky, alebo webovej stránky.
     -Zasadnutia Školského parlamentu sú verejné.
     - Na zasadaniach Školského parlamentu sa zúčastňuje koordinátor: pedagogický zamestnanec.
     - Parlament si môže pozvať na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľa školy napr.:  výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia
     - Z každého rokovania sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje dátum rokovania, menný  zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia. V prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici.
     - Zápisnicu zapisuje zvolený člen Školského parlamentu. Každá zápisnica bude prednesená a odovzdaná riaditeľovi školy.
     - Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
     - Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

     Článok 6.

     Práva a povinnosti členov Školského parlamentu

      1. Člen Školského parlamentu má právo:

      -podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŠP podľa svojich schopností a možností;
     - slobodne a asertívne vystupovať na zasadnutí ŠP, vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam;
     - hlasovať na zasadnutí Školského parlamentu;
     - byť volený do funkcií v Školskom parlamente;
     - byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou Školského parlamentu.

      2. Člen  Školského parlamentu je povinný:

     - zúčastňovať sa zasadnutí Školského parlamentu;
     - aktívne sa podieľať na jeho činnosti;
     - riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

      Článok 7.

     Úlohy člena Školského parlamentu 


     - Na každé zasadnutia si člen ŠP nosí poznámkový zošit, do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente. 

     -Zapája sa aktívne do činností, akcií Školského parlamentu. 
     - Navrhuje a organizuje akcie Školského parlamentu.

     Článok 8.

     Zloženie Školského parlamentu a spôsob voľby jej členov 

     1. ŠP má 9 stálych členov.
     2. Členmi ŠP sú zástupcovia jednotlivých tried 2. stupňa
     3. Na  prvom oficiálnom stretnutí ŠP sa tajným hlasovaním zvolí spomedzi 9 stálych členov výbor v zložení :

     a)      predseda
     b)      podpredseda
     c)      zapisovateľ
     g)      kultúrny a sportovy referent- dvaja poslanci
     i)       nástenkári
     j)       poslanec zodpovedný za www.stránku

     6.      Členovia ŠP si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
     7.     Koordinátor má pri prijímaní uznesení ŠP hlas poradný.
     8.    Ak zanikne členstvo v ŠP, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členovia zvolávajú opätovné voľby. 

     Článok 9.

     Povinnosti predsedu Školského parlamentu

     1.     Predseda ŠP je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŠP a koná v jej mene.
     2.     Predseda ŠP zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŠP
     3.     Predseda ŠP vypracuje plán práce ŠP na začiatku nového školského roka a správu o činnosti Školského parlamentu  na konci školského roku a odovzdá  ich riaditeľovi školy.
     4.     Predseda ŠP má právo:
     a)     požadovať vysvetlenia absencie členov ŠP na zasadnutiach,
     b)     byť informovaný o činnosti členov ŠP,
     c)     rozdeľovať úlohy členom ŠP,
     d)     vylúčiť člena ŠP alebo účastníka zo zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania
     5.    Predseda ŠP môže požadovať vedenie školy o vystúpenie na zasadnutí pedagogickej rady. Po svojom vystúpení sa zasadnutia nezúčastňuje.

     Článok 10.

     Povinnosti podpredsedu žiackej školskej rady 

     1.         Podpredseda ŠP preberá povinnosti predsedu ŠP v prípade jeho neprítomnosti.
     2.         Podpredseda ŠP pomáha predsedovi ŠP pri organizovaní zasadnutí ŠP.

     Článok 11.

     Povinnosti zapisovateľa 

     1.         Zapisovateľ vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutí ŠP.
     2.         Zapisovateľ zodpovedá za informovanosť všetkých žiakov školy o zasadnutiach ŠP.   

     Článok 12.

     Povinnosti športového referenta 

     1.         Športový referent podáva správy o športových aktivitách organizovaných v škole.
     2.         Športový referent úzko spolupracuje pri organizovaní športových aktivít s učiteľmi telesnej výchovy.

     Článok 13.

     Povinnosti kultúrneho referenta

     1.        Kultúrny referent podáva správy o kultúrnych aktivitách organizovaných na škole.
     2.        Kultúrny referent úzko spolupracuje pri organizovaní kultúrnych aktivít s učiteľmi organizujúcimi kultúrne podujatia.

     Článok 14.

     Hospodárenie žiackej školskej rady 

     1.    ŠP zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
     2.    ŠP nemá vlastný majetok.
     3.    ŠP hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
     4.   Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

     Článok 15.

     Záverečné ustanovenia.

     1. Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý zvolený člen ŠP. 
     2. Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať na základe uznesenia ŠP formou dodatku.
     3. Tento Štatút Školského parlamentu bol schválený na zasadnutí ŠP dňa 5. 9. 2022, a týmto dňom vstupuje do platnosti.

      

     V Tornali dňa   5. 9. 2022

                                       

                

     Podpredsedovia ŠP : Kinga Kitty Klement

     Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Nagyová

     Pedagogický koordinátor: Mgr. Klára Varga Tóth, Mgr. Katalin Miko