• KAZINCZY FERENC

    • Ezen a helyen szeretnénk pár szót szólni iskolánk névadójáról:

                                Kazinczy Ferenc 1759. okt. 27-én született Érsemlyénben. Apja Kazinczy József, anyja Bossányi Zsuzsanna. Ősei a Rákóczi- család szolgálatában emelkedtek fel gazdag középbirtokossá. Apja nagy gondot fordított gyermekeinek neveltetésére. Kazinczy előbb Késmárkon, majd Sárospatakon tanult.
     II. József uralkodása idején megyei tisztviselő ,később a kassai tankerület iskolafelügyelője volt. Baróti Szabó Dáviddal és Batsányi Jánossal elindította a magyar felvilágosodás első jelentős folyóiratát, a kassai Magyar Museumot, majd egyedül szerkesztette Orpheus című lapját. A magyar jakobinus mozgalomban való részvételéért 1794 - 1801 között 2387 napot töltött várfogságban. 1804 -ben feleségül vette Török Sophie grófkisasszonyt. 1806-ban Széphalomra költözött, és onnan irányította az irodalmi életet. Kiterjedt levelezést folytatott az ország valamennyi jelentős személyiségével: írókkal, költőkkel, tudósokkal, politikusokkal. Élete folyamán több, mint 6000 levelet írt.
     Szervezője és vezetője volt a nyelvújítási mozgalomnak. Ez a tevékenysége , valamint csípős epigrammái kiváltották a maradiak haragját. Mondolat címmel gúnyiratot fogalmaztak ellene, amire Kölcsey Ferenc és Szemere Pál válaszoltak.
     A harca nem volt hiábavaló, mert a szókincs gazdagításán kívül erre az időre esett a helyesírás szabályainak rögzítése, a nyelvtan rendszerbe foglalása, a hangtan és az igeragozás normáinak kialakítása. Amikor Kazinczy számvetést készített, elmondhatta: „ A nyelv most már nem az , ami negyven esztendő előtt volt: törve az út...”
     1819-ben jelent meg összefoglaló tanulmánya, az Orthológus és neológus nálunk és más nemzeteknél címmel.

     Művei:
     Tövisek és virágok
     Pályám emlékezete
     Fogságom naplója
     Erdélyi levelek
     Magyarországi utak.
     1831 nyarán utazásából hazafelé tartva kellett szembesülnie a kolera járvánnyal, amelynek később ő is áldozatul esett. Széphalmi háza kertjében temették el. A ház már nincs meg, helyén mauzóleum áll.


     Névadónkról a Wikipedián: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kazinczy_Ferenc