• Iskolánkról

    •                                      

      

      

      

      

                        

         A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola a Nagyrőcei járás legnagyobb teljes szervezettségű magyar alapiskolája. A város és az iskola körzetébe tartozó községek tanulói oktatását – nevelését vállaljuk fel.
     A 2017/2018-as tanévben iskolánkon összesen 815 tanuló tanul, ebből 308 az alsó tagozaton, 507 pedig a felső tagozaton. Az oktató – nevelő tevékenységet 65 szakképzett pedagógus végzi. Az alsó tagozat mellett napköziotthon működik, ahol a tanuló felkészülhet a következő tanítási napra.
     A tanítás két épületben folyik. A „B” épületben az alsó tagozat – 1., 2., 4. évfolyam – tanulói, valamint az előkészítő osztály van elhelyezve. A 3. évfolyam valamint a felső tagozat tanulói az „A” épület tantermeiben végzik foglalkozásaikat. Iskolánk elkerített, rendezett udvarán játszótér található, mely megfelel a tanulók mozgásigényeinek. A helyben található étteremben ebédelési lehetőséget kínálunk tanulóinknak. A főépületben a tornatermen kívül könyvtár, különböző szaktantermek – informatikai és nyelvi, fizikai és kémia szaktanterem, büfé áll a tanulók rendelkezésére.
     A tanévnyitón az 1. évfolyam tanulóinak tanszercsomagot adunk át, mely anyagi segítséget jelent a szülők számára gyermekük iskolakezdéséhez, és pozitív élményt az iskolába lépő gyermek számára. Ezt a tanszercsomagot a Bethlen Gábor Alapítványhoz benyújtott pályázat segítségével tudjuk biztosítani tanulóink számára. A Rákóczi Szövetség jóvoltából 10 000 Ft értékű beíratási ösztöndíjat adunk át a tanulóknak. A hátrányos helyzetű tanulók részére szociális támogatást biztosítunk – útiköltség, étkezési támogatás, tanszercsomag, tanulmányi ösztöndíj.


     Oktató-nevelő munka

            Az alsó tagozaton lehetőséget nyújtunk a még nem iskolaérett, de iskolaköteles gyermekeknek az iskolai munkára való felkészülésre. Ebből a célból a „B” épületben helyeztük el az előkészítő osztályt, melyben órarend és tanterv szerint zajlik a tanulók felkészítése speciális pedagógus irányításával. A beszédhibával küzdő tanulókkal az iskola logopédusa foglalkozik.
     A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók csökkentett létszámú osztályokban tanulhatnak, ahol több lehetőség van a tanulókkal való egyéni foglalkozásra. Külön gondot fordítunk a kimagasló képességű tanulók egyéni fejlesztésére, lehetőséget biztosítunk számukra, hogy tudásukat, tehetségüket különböző tanulmányi és tehetségi versenyeken kamatoztathassák hazai és külföldi szinten.
     A felső tagozaton matematikai és nyelvi tagozatú osztályokban tanulhatnak tovább a tanulók. Ehhez a tanulók jó tanulmányi előmenetelén kívül szükséges a belépő felmérők eredményes elvégzése is.
     A tehetséggondozás a felső tagozaton is továbbfolytatódik.

      


     Az anyanyelv és idegen nyelv oktatása

            Az alapiskola alsó évfolyamaiban az anyanyelv oktatása az Apáczai tankönyvcsomag alkalmazásával folyik. A helyesírás gyakorlása a CED differenciált feladatmegoldás módszerét alkalmazzuk.
     A szlovák nyelv oktatásánál alkalmazzuk a Skabela-Bóna módszer valamint az Ypsilon tankönyvcsomag nyújtotta lehetőségeket. Nagy gondot fordítunk a tanulók kommunikációs készségeinek fejlesztésére.
     Az anyanyelv oktatása a felső évfolyamokban is szakképzett pedagógusokkal a tantervi követelményeknek megfelelően folyik. Az irodalmi órák színvonalát videofelvételek, CD, DVD hang-és képanyagok segítségével biztosítjuk. Az olvasóvá nevelést a jól felszerelt és mindenki számára könnyen elérhető könyvtár, az ott megtartott élményszerű irodalmi órák teszik lehetővé.
     A 1. évfolyamtól kis csoportokban tanítunk angol ill. német nyelvet. A felső évfolyamokban az idegen nyelv oktatása tovább folyik, ill. a 8. évfolyamtól második idegen nyelv is választható. A nyelvi osztályokban emelt óraszámban – heti 4 óra – tanítjuk az idegen nyelvet.
     A szlovák nyelv oktatása terén az alapismeretek átadásán kívül külön hangsúlyt fektetünk a tanulók beszédkészségének fejlesztésére.


     A természettudományok terén

     A matematikai osztályokban emelt óraszámban tanítjuk a természettudományi tantárgyakat (matematika, fizika, kémia).
     A természettudományi tárgyak oktatása szaktantermekben történik.
     Az informatika órákon tanulóink megismerkedhetnek a leggyakrabban használatos számítógépes programokkal. Az oktatás jól felszerelt informatikai termekben, korszerű számítógépeken, kis csoportokban történik.

     A nevelés terén

     Az alsó tagozaton a tanulók nevelésével a tanítási órákon, az órák közötti szünetekben, ill. a napközi otthon tevékenységén keresztül foglalkozunk.
     Gondot fordítunk a tanulók esztétikai nevelésére.
     A képzőművészeti foglalkozásokon alsó és felső tagozaton is különféle művészeti technikákkal ismertetjük meg a tanulókat.
     Külön gondot fordítunk a tanulók mozgáskultúrájára tánc-és sporttevékenységeken keresztül.
     Tanterv szerint vesznek részt tanulóink úszó- ill. sítanfolyamon. A nevelés magasfokát nyújtja az alsó tagozaton működő Kincskeresők színjátszó, ill. felső tagozaton a Galiba néptánccsoport
     Tanulmányi kirándulásokon ismerkedhetnek tanulóink hazánk szépségeivel, kulturális értékeivel.

     Továbbtanulás

     Tanulóinkat a kilencéves iskola utolsó évfolyamában intenzíven felkészítjük az általuk kiválasztott középiskolában való helytállásra. Iskolalátogatásokkal, exkurziókkal, segítjük tanulóinkat abban, hogy könnyebb legyen a pályaválasztás ill. jobban megismerhessék majdani középiskolájukat.

     Eredményeink

     Tanulóink rendszeresen jelen vannak az iskolák számára meghirdetett tanulmányi ill. tehetségi versenyeken – Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny, Szép magyar beszéd, Duna Menti Tavasz, Zrínyi Ilona nemzetközi matematikai verseny, matematikai, kémiai, biológiai, fizikai, földrajzi, idegen nyelvi olimpiászok, matematikai pitagoriász, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo, Európa v škole, rajz és sportversenyek – járási, kerületi, sőt országos eredményekkel is dicsekedhetünk. Határon túli versenyekre is eljuttatjuk tanulóinkat.
     Ünnepi műsorainkkal jelen vagyunk a város és a CSEMADOK szervezet rendezvényein, kedveskedünk nyugdíjas otthon lakóinak.
     Az országos Monitor 9 mérések alkalmával évente jó eredménnyel szerepelnek tanulóink, az előző iskolai évben átlagon felüli eredményt értek el.
     Tanulóink felvételi eredményei jók, sikeresen beilleszkednek az általuk választott közép és szakiskolákba.

     Szabadidős tevékenység

     Iskolánk a szabadidő hasznos eltöltésének számtalan lehetőségét kínálja tanulóinak. Elsősorban iskolai Platán könyvtárunk nyújt lehetőséget a tanulók  egyéni továbbtanulására.
     A következő szakköri tevékenységek közül választhatnak tanulóink érdeklődésüknek megfelelően a 2017/2018-es tanévben:

     Az alsó tagozaton:

     1. Beszédművelés - Bódi Szilvia   
     2. Drámajátékok és beszédtechnika  - Mészáros Piroska               
     3. Gyereksarok - Tímár Csilla
     4. Hagyományőrző - Csótó Eleonóra 
     5. Játékos matematika - Kiss Sarolta
     6. Képzőművészeti kör I. - Pierzchala Mária
     7. Képzőművészeti kör II. - Varga Sándor
     8. Kísérletezők és felfedezők - Czetner Hajnalka
     9. Kreatív gyermekek köre - Okos Zsuzsanna
     10. Mesevilág - Horváth Zsuzsa
     11. Olvassunk minden nap - Czigány Erika
     12. Roma hagyományok, mozgásos játékok - Majoros Ilona
     13. Sportkör - Molnár Zsuzsa
     14. Varázsceruza - Árvai Diana


     A felső tagozaton:

     1. Asztalitenisz - Pierzchala Jozef
     2. Drama is coming  - Juhász Judit
     3. Gimnasztika - Klobusiczky Gabriella
     4. Játékosan szlovákul - Bunda Marcela
     5. Néptánc I - Szászi Edina 
     6. Néptánc II. - Székely Zsuzsa
     7. Néptánc III. - Pierzchala Mária
     8. Német nyelv kezdőknek - Szabó nikola
     9. Sportkör I. - Iván László 
     10. Olvasóvá nevelés  - Ligárt Nikolett
     11. Túra és városnézés -Bene Csaba
     12. Számítástechnika I. - Varga Csaba