• Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským

    Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

     

     

     

     

     

     

                                                   

     

     Školský poriadok

     

     

     

     


     

     

     

     

     

    S účinnosťou od:                                                                              Vypracovala:

     

    1.9.2020                                                                                             Mgr. Katarína Nagyova

                                                                                                                    riaditeľka školy

     

     

     

    OBSAH

     

    Článok I.  Preambula

     

    Článok IIPôsobnosť

     

    Článok III. Všeobecné pokyny

     

    Článok IV. Práva a povinnosti žiaka a  zákonného zástupcu:

    Práva žiaka

    Povinnosti žiaka

    Práva a povinnosti rodičov, zákonných zástupcov žiaka

    Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

     

    Článok V. Prevádzka a vnútorný režim školy

    Organizácia vyučovania

    Správanie žiaka

    Príchod do školy

    Správanie žiaka na vyučovaní

    Povinnosti týždenníka

    Vstup do zborovne a riaditeľne

    Správanie v jedálni

    Správanie žiaka po vyučovaní

    Správanie mimo školy

    Dochádzka žiaka do školy.

    Neprítomnosť žiaka v škole

    Príprava na vyučovanie

     

    Článok VI. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní

     

    Článok VII. Pochvaly a opatrenia pri riešení výchovných problémov

     Pochvaly

     Pochvala od triedneho učiteľa

     Pochvala od riaditeľky školy

     Postupy pri riešení výchovných problémov

     Napomenutie od triedneho učiteľa

     Pokarhanie od triedneho učiteľa

     Pokarhanie od riaditeľky školy

     Znížená známka na 2. stupeň (uspokojivé)

     Znížená známka na 3. stupeň (menej uspokojivé)

     Znížená známka na 4. stupeň (neuspokojivé)

     Opatrenia k prevencii a riešenia šikanovania

     Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v škole

     

    Článok VIII. Podmienky nakladania s majetkom

    Článok IX.  Záverečné ustanovenie

     

     

    Článok I.

    Preambula

     Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM-Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű  Alapiskola  je plnoorganizovanou školou všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Dohovor o právach dieťaťa. Školský poriadok sa vydáva v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vyhláškou  č 224/2011  MŠ SR , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 320/2008 o základných  školách a  metodickým pokynom č 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných  škôl a ďalšou platnou legislatívou.

     Uplatňovanie školského poriadku v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plnenie svojich povinností. Vnútorný poriadok školy je súhrn pravidiel spolužitia školského kolektívu žiakov, pedagógov a zamestnancov našej školy.  Pri aplikácii vnútorného poriadku pre žiakov je veľmi dôležité vytvorenie dôveryhodného prostredia v triedach, ktoré je plné vzájomnej úcty a priateľstva.

     

    Článok II.

    Pôsobnosť

    Tento školský poriadok vydáva riaditeľka  Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM-Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola  na základe § 11 ods. 3 pís. t) a§ 153  zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 224/2011 MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320 z 23.7.2008 o základnej škole a je platný pre pracovníkov, žiakov a zákonných zástupcov žiakov od 1.9. 2020

     

    Článok III.

    Všeobecné pokyny

    • V škole a v školských zariadeniach sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním. Je zakázaná reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a žiakov.
    • V škole a v školských zariadeniach je zakázaná činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia.
    •  V škole a v školských zariadeniach sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti.
    • V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu žiakov je riaditeľka školy povinný bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s ďalšími členmi vedenia školy. Vzniknuté problémy riešiť aj v spolupráci so školským psychológom, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP), výchovnou komisiou, špeciálnym pedagógom.
    • Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho konania žiaka, poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.

    Ak žiak svojím správaním a agresiou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo zamestnancov školy, alebo narúša vyučovanie do takej miery, že znemožňuje ostatným žiakom a zamestnancom riadne pracovať, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovno-vzdelávacieho procesu a umiestnenie do samostatnej miestnosti v prítomnosti pedagogického zamestnanca.

    • Riaditeľka školy bezodkladne privolá:
    1.  zákonného zástupcu 2. zdravotnú pomoc 3. policajný zbor

    Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.

    • Žiakom je zakázané podávať lieky. V prípade pretrvávajúcej bolesti musí byť informovaný rodič žiaka, ktorý zabezpečí jeho bezpečný odchod zo školy.

     

     

     

    Článok IV.

    Práva a povinnosti žiaka a  zákonného zástupcu:

     

     

    Práva žiaka

     

    • Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie v základnej škole a má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
    • Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na formovanie jeho osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností.
    • Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety.
    • Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia (analýza písomných a grafických prác).
    • Žiak so špecifickými vývinovými chybami učenia, ktorý nie je zaradený do špeciálnej triedy, má právo byť hodnotený ako žiaci v špeciálnych triedach.
    • Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
    • Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
    • Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.
    • Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rozhlase.
    • Žiak má právo, podať na dieťa, žiaka a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
    • Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu
    • Škola podľa § 145 školského zákona nesmie žiaka a poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.
    • Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia ako aj na ochranu svojej rodiny.
    •  Žiakovi majú byť ponúknuté všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.
    • Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. Žiak má právo na poskytnutie poradenstva za účelom správneho výberu budúceho štúdia, resp. povolania.
    • Žiak má právo byť členom žiackej samosprávy.
    • Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.
    • Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.
    • Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, školského špeciálneho pedagóga.
    • Každý žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania.
    • Žiak má právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v zmysle§ 24 zákona č. 245/2008 Z.z.
    • Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vzdelávacej činnosti a záujmových aktivít pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku, prípadne triedny učiteľ a pokiaľ jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.
    • Žiak l. stupňa má právo navštevovať školský klub detí (ďalej len ŠKD).
    • Žiak má právo  na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

     

    Povinnosti žiaka

     

    • Každý žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
    • Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie podľa rozvrhu hodín včas a upravený.
    • Žiak zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní.
    • V celom areáli školy je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok.
    • Žiak je povinný chrániť pred poškodením všetok majetok školy. Chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané.
    • Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný škodu nahradiť.
    • Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového úboru alebo pracovného odevu.
    • Svoje miesto zaujme žiak pokojne a po zvonení bez dovolenia učiteľa nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
    • Žiak je povinný nosiť žiacku knižku s vyplnenými údajmi na titulnej strane. Nesmie byť znehodnotená kresbami, symbolmi, pokrčená, počmáraná.
    • Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva iných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
    • Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť, zdravie vlastné, spolužiakov a pedagogických zamestnancov, ani väčšie sumy peňazí, alebo cenné predmety.
    •  Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.
    • Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach.
    • Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na hodinu, slušne sa ospravedlní vyučujúcemu na začiatku hodiny.
    • Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé: najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok ani hrať hazardné hry.
    • Počas prestávok sa žiak pohybuje primerane rýchlo, nesmie opustiť budovu školy, neruší a neobmedzuje spolužiakov. Zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže len za podmienok určených školským poriadkom.
    • V ŠKD sa žiaci riadia Školským poriadkom ŠKD
    • V ŠJ sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru.
    • Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagógov.
    • Ak sa žiak nezúčastní školskej akcie (exkurzia, školský výlet, iná triedna aktivita mimo školy), ktorá sa organizuje v čase riadneho vyučovania, je povinný prísť do školy.
    •  Žiak nemôže svojvoľne opustiť školu počas vyučovania a prestávok. Je zakázané stretávať sa v areáli školy s cudzími osobami a priateľmi, ktorí nie sú žiakmi školy.
    •  Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho rodič, o uvoľnenie z vyučovania.

     

     

     

    V škole sa žiakovi zakazuje:

     

    • nosenie cenností, šperkov a reťazí na ošatení,
    • nosenie rôznych označení, ktoré nie sú v súlade s dobrými mravmi a etikou,
    • Má zakázané nosiť veci, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie a zdravie spolužiakov. Škola nenesie zodpovednosť za stratu cenností, šperkov a vecí, ktoré nesúvisia s vyučovaním.
    • chodiť do školy v teplákoch, ktoré sa používajú na telesnej a športovej výchove,
    • nosiť zdravotne nevhodné, nebezpečné, znečistené či poškodené prezuvky,
    • lepiť obrázky a kresliť po laviciach a iných predmetoch školského majetku,
    • zdobiť si telo piercingom, tetovaním,
    •  prehnané a nevhodné maľovanie tváre a nechtov, prehnaná úprava vlasov,
    • nosenie nevhodného a vyzývavého oblečenia do školy,
    • používať mobilný telefón a elekronické cigarety
    • vykláňať sa z okien a vyhadzovať z okien rôzne predmety,
    • manipulovat  s plynovým vykurovacím zariadením a hasiacim prístrojom,
    • Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením, nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov.
    • Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

     

     

    Práva a povinnosti rodičov, zákonných zástupcov žiaka

     

    Rodič (zákonný zástupca) podľa vlastného rozhodnutia  má právo

    • vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
    • na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu,
    • na slobodný prístup k informáciám o škole a o svojom dieťati v škole,
    • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským  poriadkom,
    • byť volený do Rady školy,
    • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
    • participovať na chode školy,
    •  na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,
    • na začlenenie svojho dieťaťa,
    • písomne ospravedlniť neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia, ktorá trvá 1 -3 dni,
    • na povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa,
    •  zúčastniť sa vyučovania po dohode s riaditeľkou školy a vyučujúcim,
    • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 1. a 2. polroka do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,
    • pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimoškolskej a mimo vyučovacej činnosti,
    • dať preskúmať súdom vydané konečné rozhodnutie,
    • na riešenie podnetov, sťažnosti,
    •  na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.

     

     

     

     

    Rodič (zákonný zástupca) je povinný:

     

    • prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať na to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas,
    • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
    • písomne ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole do 2 dní;
    • neprítomnosť žiaka ospravedlní zákonný zástupca písomne alebo ústne v prvý deň neprítomnosti. Ospravedlnenie je povinný priniesť zákonný zástupca alebo žiak do troch dní po nástupe školy
    • Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to zákonný zástupca bezodkladne škole
    • oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR a zaslať škole potvrdenie o návšteve školy v zahraničí do 15. septembra,
    • po prihlásení žiaka do ŠKD pravidelne a včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a dbať, aby žiak pravidelne dochádzal do ŠKD,
    • vytvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
    • zabezpečiť dieťaťu dostatočné množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu,
    • sledovať záznamy v žiackej knižke a internetovej žiackej knižke, ktorá je pre neho prostriedkom informácií o prospechu a správaní žiaka, nahradiť škodu, ktorú žiak z nedbanlivosti alebo úmyselne zavinil, formou informovaného súhlasu zákonného zástupcu vyjadriť stanovisko k účasti dieťaťa na školskej akcii realizovanej mimo budovy školy,
    • poskytnúť škole telefónne číslo na rýchly, odôvodnený kontakt zákonného zástupcu,
    • pravidelne sa zúčastňovať informatívnych dní, rodičovských združení za účelom pravidelného získavania informácií o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa a aktívne spolupracuje s triednym učiteľom, vyučujúcimi a vedením školy v riešení dôležitých otázok a problémov týkajúcich sa jeho dieťaťa,
    • pravidelne kontrolovať aktivity dieťaťa mimo vyučovania – napríklad na internete a sociálnych sieťach, v domácich počítačoch a v mobilných telefónoch,
    • v prípade tehotenstva žiačky oznámiť túto skutočnosť škole a doložiť potvrdenie od lekára,
    • zdržať sa zásahu do výchovno-vzdelávacieho procesu; môže pomáhať vytvárať podmienky, predkladať návrhy pre jeho priaznivý priebeh,
    • počkať a nevstupovať počas vyučovania do priestorov tried a školského klubu, ale len počas úradných hodín (prípadne v prestávke - s vedomím pedagóga vykonávajúceho pedagogický dozor a informátora školy )
    • neprítomnosť žiaka ospravedlní zákonný zástupca písomne alebo ústne v prvý deň neprítomnosti. Ospravedlnenie je žiak alebo zákonný zástupca povinný priniesť do troch dní po nástupe do školy.
    • Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, onámi to zákonný zástupca bezodkladne škole.

     

     

    Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy:

     

    Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať v neprospech druhého.

     

    • Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
    • Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
    • Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.
    • Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.
    • Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z.).
    • Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov a ich zmeny s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
    • Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálno-patologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, špeciálnemu pedagógovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.
    • O prevencii a riešení šikanovanie hovorí Smernica – vnútorný predpis č. 2/2018

     

    Pedagogický zamestnanec je povinný :

     

    • chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu,
    •  zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
    • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
    •  usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka,
    • aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka,
    • vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
    • viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnosti pri práci,
    • poskytovať žiakovi, zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc v súvislosti s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú,
    • viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel slušného správania, k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

     

     

     

    Článok  V.

     Prevádzka a vnútorný režim školy

     

    Dochádzka žiaka do školy

    • Povinná školská dochádzka je 10-ročná, trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov.
    • Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku.
    • Do 18. roku veku dieťaťa rozhoduje za dieťa zákonný zástupca žiaka.
    • Za riadne plnenie školskej dochádzky sú zodpovední obidvaja rodičia.

     

    Organizácia školského roka

     

    • Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 1. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.
    • Na škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje. - Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny

      (1 deň ), jarné prázdniny ( týždeň,) podľa rozvrhu krajov, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).

    • Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.
    • Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.
    • Riaditeľ školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin a počas dní voľna zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).
    • v škole je používaná elektronická agenda /, žiacka knižka, ASC agenda /, rodičia ju majú právo využívať na komunikáciu s vyučujúcimi aj s vedením školy , prostredníctvom hesla , ktoré bolo vygenerované každému žiakovi.

     

     Organizácia vyučovacieho dňa

     

    1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy . Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci školy
    2. REŽIM DŇA

    V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

     

     

    Časový rozvrh hodín:         1.hod.          8.00   -   8.45

                                                2.hod.          8.55   -   9.40

                                                3.hod.          9.50   -   10.35

                                                4.hod.         10.50   -  11.35

                                                5.hod.         11.45   -  12.30

                                                6.hod.         12.35   -  13.20

                                                     

                                                  Obedňajšia prestávka           

    13.20-13.50

     

                                                 7.hod.          13.50   - 14.35

                                                 8.hod.          14.40   - 15.25

     

            Žiaci II. stupňa majú vyhradený čas v jedálni na obed  po 6. vyučovacej hodine s výnimkou, kedy vyučovanie pre týchto žiakov končí  5. vyučovacou hodinou. Triedy 1.ročníka idú na obed po 4. vyučov. hodine, triedy 2.-4. roč. idú na obed po 5.hodine. Počas vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia podľa harmonogramu.   Žiaci sú povinní ich pokyny rešpektovať.

     

           Budova školy je otvorená v pracovných dňoch v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možné len  so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy, a len po zápise osoby do knihy návštev na vrátnici školy.

           Školský klub je v prevádzke od 07.00 do 08.00 hod., ako aj po  ukončení vyučovacích hodín na I. stupni až do 16.00 hod.   

           Prevádzka ŠKD sa riadi jeho organizačným poriadkom.

     

     

     

    Správanie žiakov

     

    • Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.
    • Žiak sa musí slušne správať aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. (§20 ods.1 vyhlášky MŠ č. 244/2011 Z.z., ktorá mení a upravuje vyhlášku č. 320/2008 Z.z. o základnej škole).

     

    Príchod žiakov do školy

     

    • Žiak prichádza do školy včas, najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania.
    •  Pri vstupe do školy je žiak povinný prezuť sa do prezuviek.
    • Topánky, vetrovky a kabáty si odkladá na určené miesto.
    • V budove školy nenosí na hlave šiltovku, kapucňu, čiapku.
    • Všetky veci svojho oblečenia, obuv i prezuvky má označené.
    • Pri ceste do školy a zo školy dodržiava dopravné predpisy.
    • V školskej budove chodí po pravej strane chodieb a schodíšť.
    • Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania využije žiak na opakovanie si učiva a prípravu na vyučovanie, nie na odpisovanie domácich úloh.

     

     Starostlivosť o zovňajšok

     

    • Žiak prichádza do školy upravený, primerane, slušne a čisto oblečený.
    • Denne dbá o svoju hygienu a zovňajšok.
    • Osobitne dbá na hygienu rúk a hlavy.
    • Svojím zovňajšok sa neusiluje vzbudzovať pozornosť spolužiakov, zamestnancov a verejnosti (napr. výstredným oblečením, výstredným účesom, farbením vlasov, maľovaním, doplnkami oblečenia, umelými nechtami a pod.).
    • Obuv musí mať vyčistenú.
    • V prípade nepriaznivého počasia si ju od hrubého blata (snehu) očistí pred budovou školy.
    • Prezúva sa v a kabát si žiak zavesí na vešiak v triede.
    • Na pracovné vyučovanie, výtvarnú výchovu si nosí ochranný odev (pracovný plášť, obuv, šatku).
    • Na telesnú výchovu si nosí telocvičný úbor a vhodnú obuv podľa pokynov vyučujúceho.
    • Pred každým opustení budovy školy sa prezuje.
    • Ak je žiakovi odporúčaný ochranný odev na niektorom vyučovacom predmete a žiak ho nepoužije, sám zodpovedá za vzniknutú škodu.

     

     

     

     

     

     

     Správanie žiakov na vyučovaní

     

    • Po odložení topánok v šatni, príde žiak do triedy a uloží si veci do lavice a začne sa pripravovať na vyučovanie.
    • Zasadací poriadok žiakov v triedach určujú triedni učitelia, prípadne vyučujúci a žiaci ho musia dodržiavať.
    • Päť minút pred začiatkom vyučovania žiak z triedy nevychádza.
    • Týždenníci pripravia kriedu, hubku a potrebné učebné pomôcky.
    • Do školy nosí žiak iba veci, ktoré potrebuje na vyučovanie.
    • V mimoriadnych prípadoch (návšteva lekára, príchod rodiča do školy a pod.) a cez prestávku si môžu telefón zapnúť jedine so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky školy alebo jej povereného zástupcu. Žiaci majú vypnuté telefóny odložené na mieste na tom určenom - v školských taškách.
    • Za nedovolené použitie mobilného telefónu sa považuje telefonovanie, písanie správ, četovanie, lajkovanie, vibrovanie, zvonenie, akékoľvek zvukové oznámenia, natáčanie a fotografovanie bez súhlasu dotknutej osoby a iné formy, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom a nie sú povolené vyučujúcim, triednym učiteľom, riaditeľkou školy alebo jej poverenými zástupcami a narúšajú vyučovací proces.
    • Žiak pozdraví vyučujúceho pred a po skončení vyučovacej hodiny postavením sa.
    • Povstaním pozdraví žiak aj každého dospelého človeka, ktorý vstúpi počas vyučovania do triedy.
    • Žiak sa správa na vyučovacej hodine tak, aby nerušil svojich spolužiakov.
    • Na hodine žiak sedí.
    • Ak chce odpovedať, prihlási sa zdvihnutím ruky, nie pokrikovaním.
    • Po odpovedi si žiak sadne až vtedy, keď mu to vyučujúci dovolí.
    • Ak sa žiak na vyučovaciu hodinu nemohol z vážnych dôvodov pripraviť, ospravedlní sa hneď po príchode vyučujúceho do triedy.
    • Po odchode vyučujúceho z triedy si žiak ihneď odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Cez malé prestávky sa žiak zdržiava v triede.
    • Do odborných učební (počítačová učebňa, telocvičňa a pod.) a jedálne odchádzajú žiaci z triedy tesne pred začatím vyučovacej hodiny v sprievode učiteľa, vychovávateľa – v súlade s jeho pokynmi.
    • Žiak, ktorý sa preukáže ospravedlnenkou na telesnej výchove, zdržuje sa v priestore s ostatnými cvičiacimi žiakmi pod dozorom učiteľa.
    • Po skončení vyučovania žiak opúšťa priestor školy, na priateľov (spolužiakov) čaká mimo areálu školy.
    • Na krúžok prichádza päť minúť pred jeho začiatkom a čaká na chodbe školy s vedomím učiteľa. V školskej budove sa žiak správa slušne a spoločensky.
    • Spolužiakom umožní nerušene sa pripravovať na vyučovaciu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním.
    • Dodržuje čistotu v triede, na chodbách, na WC, na školskom dvore i v celom školskom areáli.
    • Žiaci zatvárajú na budovách za sebou dvere.

     

     

     

    Týždenník

     

    Týždenníka určuje triedny učiteľ, zapisuje ho na začiatku týždňa do triednej knihy.

    Povinnosti týždenníka:

    • zodpovedá za čistotu v triede počas prestávok,
    • za poriadok v triede,
    • za disciplínu počas prestávok,
    • zotiera tabuľu, zabezpečuje kriedu, špongiu,
    • kontroluje prezúvanie žiakov,
    • vetrá triedu,
    • počas prestávok zhasína svetlo v triede,
    • hlási neprítomných žiakov,
    • po skončení vyučovania skontroluje uzavretie okien, zodpovedá za vyloženie stoličiek, vyzbieranie odpadkov, zhasnutie osvetlenia, uzatvorenie vody, čistotu tabule

     

    Vstup do zborovne a riaditeľne   

     

    • Ak žiak potrebuje vybaviť osobné a úradné veci, požiada o to triedneho učiteľa, ktorý zariadi potrebné.
    • Do zborovne alebo riaditeľne žiak vstupuje len na vyzvanie učiteľa.
    • Pri vstupe do zborovne alebo riaditeľne žiak slušne pozdraví.
    • Do kabinetov, telocvične, odborných učební vstupuje žiak len v sprievode vyučujúceho.

     

    Správanie žiaka v školskej jedálni

     

    • Žiak rešpektuje pokyny pedagogického dozoru.
    • Keďže je v jedálni samoobsluha, žiak si upratá stôl, pri ktorom obedoval.
    • Žiak dodržiava schválený rozvrh stravovania v ŠJ.

     

    Správanie žiaka po vyučovaní

     

     Žiak po skončení vyučovania (krúžku, ŠKD) opúšťa areál školy.  V prípade nedodržiavania zásad správania sa v zmysle školského poriadku, musí žiak na pokyn zamestnanca školy opustiť areál školy.

     

    Správanie žiaka mimo školy

     

    Žiak by sa mal správať  slušne i v čase mimo vyučovania, mimo školy – počas voľných dní a počas školských prázdnin (§ 20 ods. 1 vyhlášky č.244/2011 Z.z.).

    • K rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom sa správa zdvorilo, čestne. K dospelým, chorým, starším, telesne postihnutým, matkám s deťmi, k ženám je slušný, zdvorilý, ponúka im miesto na sedenie v prostriedkoch hromadnej dopravy.
    • Chráni svoje zdravie a zdravie iných.
    • Dbá na bezpečnosť, dodržuje pravidlá cestnej premávky ako chodec (cyklista).

     

     

    Dochádzka žiakov do školy. / viď smernica o uvoľňovaní a ospravedlnení žiaka z vyučovania./

    Neprítomnosť žiaka v škole

     

    • Každý žiak je povinný pravidelne podľa rozvrhu hodín navštevovať povinné vyučovanie, voliteľné predmety a záujmovú činnosť (ak sa na ňu prihlásil, je tiež povinná).
    • Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva, na prenosnú chorobu alebo pedikulózu (zavšivavenie), oznámi zákonný zástupca túto skutočnosť okamžite triednemu učiteľovi. Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka

     

    Pri vopred známom dôvode neprítomnosti žiaka:

    • z 1 vyučovacej hodiny uvoľňuje žiaka triedny učiteľ / písomný alebo telefonický dohovor so zákonným zástupcom /
    • na jeden deň uvoľňuje žiaka triedny učiteľ
    • na 2 a viac dní riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

     

    Neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia

     

    • Neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia, ktorá trvá 1 -3 dni, ospravedlňuje zákonný zástupca.
    • Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako 3 dni, ospravedlňuje neprítomnosť žiaka lekár. Príčinu nepravidelnej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 48 hodín.

     

    • Zákonný zástupca je povinný triedneho učiteľa informovať (e-mail, telefonicky, sms správa) o dôvode neprítomnosti v škole už v prvý deň. Akékoľvek bezdôvodné vymeškávanie vyučovacích hodín má negatívny vplyv na výchovno – vzdelávacie  výsledky žiaka.

     

    V prípade, ak má triedny učiteľ podozrenie zo záškoláctva a zanedbávania povinnej školskej dochádzky, realizuje opatrenia:

     

    • informuje zákonného zástupcu telefonicky, e-mailom, sms správou,
    • pozve zákonného zástupcu na osobný pohovor, príp. na pohovor s vedením školy,
    • požaduje súčinnosť terénnych sociálnych pracovníkov,
    • vyžiada lekárske potvrdenie o chorobe žiaka pri neprítomnosti menej ako 3 dni na základe písomnej žiadosti, ktorú zašle ošetrujúcemu lekárovi.

    Zákonný zástupca je povinný do 3 dní doložiť ospravedlnenie neprítomnosti (písomné potvrdenie o chorobe od lekára, písomné ospravedlnenie od zákonného zástupcu) žiaka v škole v zmysle školského poriadku.

     

    Za ospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa uznáva:

    • choroba žiaka,
    • lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
    • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, kalamita,
    • náhle prerušenie premávky MHD,
    • mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
    •  účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne celoštátna reprezentácia,
    • iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľky.
    • Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená.

     

     

    Článok  VI.

    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní

     

    • Vedenie školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi a umiestni ho na prístupnom mieste.
    •  V škole sú zriadené dozory:
    • chodbový (cez prestávky pri vchode a na chodbách),
    • dozor v jedálni počas vydávania obedov,
    •  mimo školy v prípade účasti žiaka na súťažiach zodpovedný , určený pedagóg
    •  

    Na začiatku školského roka podpisuje zákonný zástupca informovaný súhlas o GDPR,  o účasti na akciách organizovaných školou počas školského roka

    • Každý pedagogický zamestnanec je povinný viesť žiaka k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov a pri školských podujatiach (napr. na lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, exkurzia, výlet, škola v prírode, v predmetoch: chémia, technická výchova, telesná výchova, práce na školskom pozemku, praktické vyučovanie a pod.).
    • Škola realizuje poučenie žiakov o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o zrealizovanom poučení je záznam zapísaný v triednej knihe. Žiak, ktorý nebol v škole v čase poskytovania informácií prítomný, musí byť poučený v náhradnom termíne a treba o tom urobiť zápis.
    • Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípade zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a ochrany zdravia rešpektuje žiak usmernenia učiteľov s cieľom predchádzania úrazom.
    • Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok a na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
    • Bezpečnosť žiaka na športových aktivitách zabezpečuje učiteľ, ktorý vydáva jasné, presné a zrozumiteľné pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiaka, na jeho vek a predchádzajúce skúsenosti.
    • Spôsob zabezpečenia BOZP pri organizácii výletu, exkurzie, plaveckého a lyžiarskeho výcviku, školy v prírode a podobne určujú osobitné rezortné predpisy: a) vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2011 Z.z. z dňa 6.7.2011 o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode, b) smernica č. 6/2009 z 22.4.2009 o organizovaní plaveckého výcviku, c) Metodické usmernenie MŠ SR č. 4/2009 z 11.2.2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.
    • Oznámenie úrazu, poranenia alebo náhleho ochorenia je povinnosťou žiaka, aj keď nie je poškodený, ale len svedok udalosti. Ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
    • Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonných zástupcov žiaka.
    •  Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako tri dni, spíše sa záznam o úraze.
    • Za účelom odškodnenia úrazu musí rodič podať žiadosť na riaditeľstvo školy. O lekársky posudok žiada rodič, nie škola.
    • Za školský úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť.
    • Škola zodpovedá za funkčnosť lekárničiek. Pedagogický zamestnanec (triedny učiteľ, dozor konajúci učiteľ, zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školy) postupuje pri školskom úraze podľa vnútornej smernice (v zošite úrazov).
    •  V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, extrémizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality.

     

    Žiakovi je prísne zakázané:

     

    • ľahostajnosťou, nebezpečným neuváženým konaním ohrozovať svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov,
    • prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou zbrane, cigarety, elektronické cigarety,  alkoholické nápoje, energetické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou (fajčiť v priestoroch a v celom areáli školy),
    • vykláňať sa z okien,
    • naháňať sa vo vonkajších i vnútorných priestoroch školy,
    • spúšťať sa po zábradlí,
    • odhadzovať odpadky na podlahu(môžu byť zdrojom úrazu),
    •  opúšťať triedu v čase vyučovacej hodiny (hygienické potreby si vybavovať v čase prestávok!),
    • manipulovať s učebnými pomôckami v učebniach bez súhlasu vyučujúceho a v jeho neprítomnosti,
    • nosiť do školy nebezpečné predmety (najmä: akékoľvek zbrane, ostré predmety, nože, zápalky, zapaľovače, pyrotechnické výrobky a akékoľvek predmety, ktoré nie sú na vyučovaní potrebné a mohli by ohroziť zdravie žiakov a zamestnancov školy),
    • nosiť, šíriť a prechovávať drogy, alkohol, cigarety a všetky látky ohrozujúce zdravie

     

     

     

     

     

     

    Článok  VII.

    Pochvaly a postupy pri riešení výchovných problémov

     

    1. Pochvaly

    Pochvala od triedneho učiteľa:

    a) za prospech,

    b) za vzornú dochádzku,

    c) za reprezentáciu triedy,

    d) za príkladné slušné správanie a vytváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah k škole,

    e) za zberovú činnosť,

    f) za zodpovedný prístup k plnenie školských povinností.

     

    Pochvala od riaditeľky školy:

    a) za výborný prospech,

    b) za úspešnú reprezentáciu školy,

    c) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

     

    1. Postupy pri riešení výchovných opatrení

     

    Výchovné opatrenia sa prijímajú samostatne za porušovanie školského poriadku (správanie) a samostatne za nepripravenosť na vyučovanie vždy za štvrťrok školského roku. Pokarhanie triednym učiteľom sa ukladá so súhlasom riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej rade, pokarhanie riaditeľkou školy sa ukladá po prerokovaní v pedagogickej rade. V prípade závažného poručenia školského poriadku je možné uložiť výchovné opatrenie ihneď.

    O uložení výchovného opatrenia informuje riaditeľka školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Toto opatrenie sa žiakovi zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z., riaditeľka školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť (§ 22 vyhlášky MŠ SRč. 320/2008 Z.z.).

     

    Neprítomnosť na vyučovaní

    Výchovné opatrenia:

    a) napomenutie od triedneho učiteľa za 1 až 5 neospravedlnené hodiny,

    b) pokarhanie od triedneho učiteľa za 6 až 10 neospravedlnených hodín,

    c)  znížená známka zo správania:

    2. stupňa –nad 15  neospravedlnených hodín za polrok.

    3. stupňa – nad 60 neospravedlnených hodín,

    4. stupňa – nad 100  neospravedlnených hodín.

    Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Škola informuje o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky obec a ÚPSVaR.

     Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého tým, že dieťa vynechá viac ako 60 neospravedlnených hodín. Škola informuje o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky obec a ÚPSVaR.

     

     

    Príprava na vyučovanie

    Neprítomnosť na hodine, nevypracované domáce úlohy, nenosenie pomôcok, športového úboru, pracovného úboru, nenosenie žiackej knižky – sa považujú za  priestupky

     

    Výchovné opatrenia:

     a) napomenutie od triedneho učiteľa za 5 poznámok,

    b) pokarhanie od triedneho učiteľa za 6 až 10 poznámok,

    c) pokarhanie od riaditeľky školy za 11 a viac poznámok.

     

    Správanie

     

    Výchovné opatrenia môžu byť žiakovi uložené po objektívnom prešetrení za závažné, alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy.

    Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom a pokarhanie riaditeľkou školy predchádzajú spravidla zníženiu stupňa zo správania

    • vyrušovanie,
    •  ubližovanie spolužiakom,
    • krádež,
    • používanie hanlivých, hrubých, neslušných a vulgárnych výrazov,
    •  poškodenie školského majetku,
    •  požitie alebo prinesenie alkoholu,
    •  fajčenie alebo prinesenie tabaku a tabakových výrobkov,
    •  požitie alebo prinesenie drog,
    •  prinesenie zbrane alebo nebezpečného predmetu,
    •  hranie hazardných hier,
    •  používanie ohňa,
    •  porušenie disciplíny v ŠJ,
    •  porušenie disciplíny na školskej akcii,
    •  nebezpečné konanie ohrozujúce vlastné zdravie,
    •  používanie mobilného telefónu na hodine,
    •  používanie MP3, diskmenu, hracieho zariadenia (konzola),
    •  nevhodná úprava zovňajšku (aj piercing, tetovanie),
    •  nevhodné správanie voči pedagógom a nepedagogickým zamestnancom, u) neprezúvanie sa (v zmysle školského poriadku),
    •  za opakované neskoré príchody do školy,
    • za nevhodné správanie (vulgárne vyjadrovanie, nevhodné komentovanie na adresu spolužiakov i zamestnancov školy) v internetovom priestore (napr. na sociálnych sieťach).

     

      

     

    Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé)

     

    • Závažné previnenie alebo opakované menej závažné: za neospravedlnené vymeškané hodiny
    • za nosenie tabaku a tabakových výrobkov do školy a ich požívanie v areáli školy,
    • za úmyselné poškodenie školského majetku (písanie na lavice, ničenie stoličiek, učebných pomôcok),) za úmyselné opakované neskoré príchody (viac ako 10 v polroku),
    • za opakované nedovolené použitie mobilného telefónu,
    • za používanie vulgárnych slov adresovaných spolužiakom a zamestnancom školy,
    •  za benevolentný prístup k plneniu svojich povinností (žiak odmieta pracovať, vyrušuje, vykrikuje),
    • za nosenie nežiaducich predmetov do školy (napr. reťaze, nože, nevhodné časopisy, hračky a iné v zmysle školského poriadku), ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom,
    •  za podnecovanie rasovej nenávisti,
    • za úmyselné ohrozovanie vlastného zdravia alebo zdravia spolužiakov nedodržiavaním BOZP a školského poriadku,
    • za neetické správanie na internete a sociálnych sieťach (napr. Facebook, Pokec, Twitter, Youtube a pod.):
    •  za vulgárne vyjadrovanie, ironizovanie, zosmiešňovanie, provokovanie, ohováranie, za prejavy diskriminácie a rasizmu,
    • za nevhodné komentovanie spolužiakov, rodičov, pedagógov a zamestnancov školy
    •  za fotografovanie a natáčanie videozáznamu a ich zverejňovanie bez súhlasu dotknutej osoby v priestoroch školy a mimo školy s výnimkou potrieb vyučovacieho procesu a súhlasu príslušného vyučujúceho;
    • za iné závažné porušovanie práva na ochranu osobnosti a osobných údajov s cieľom provokovať, obťažovať, zosmiešňovať, ironizovať, ohovárať alebo inak znevažovať dotknutú osobu (spolužiak, dospelé osoby, zamestnanci školy).

     

    Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)

     

    Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania, ustanoveniami školského poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa niektorého z ďalších previnení:

    • neospravedlnené hodiny
    • ohrozenie svojho zdravia a úmyselné ublíženie na zdraví iným osobám akýmkoľvek spôsobom,
    • požívanie alkoholu alebo drog (aj mimo školy),
    • finančné a materiálne vydieranie spolužiakov,
    • vyhrážanie zamestnancom školy alebo ich osočovanie (aj mimo areálu školy),
    • krádež (aj mimo areálu školy),
    • vandalizmus,
    • šikanovanie (akékoľvek fyzické a psychické napádanie, týranie spolužiakov alebo iných osôb), aj mimo školy,
    •  kyberšikanovanie (prostredie sociálnych sietí, videoportálov, chatovacích portálov, prostredie internetovej hlasovej a videokomunikácie) formou: - rýchlych správ a e-mailov s nenávistným a výhražným obsahom,
    • zverejňovania fotografií, videozáznamov a iného obrazového alebo zvukového záznamu, - zverejňovania svojich názorov a odkazov cez e-mail, mobilný telefón, sociálne siete, - vlastných osobných stránok s obsahom, ktorý poškodzuje povesť obete (žiak, rodič, zamestnanec školy) a dochádza k zásahu do jeho súkromia,
    • zverejnenia informácie, obrazového alebo zvukového záznamu, ktorý provokuje, obťažuje, ohovára, zosmiešňuje, napodobňuje, vylučuje zo skupiny, odhaľuje, podvádza, prenasleduje, sexuálne obťažuje, nadáva, diskriminuje, má znaky xenofóbie, rasizmu a extrémizmu, - krádeže identity a vytvárania falošných profilov,
    • vytvárania posmešných a nenávistných profilov,
    • zneužitia osobných údajov, kontaktných údajov, prihlasovacích mien a hesiel, informácií o majetkových pomeroch,
    •  zdieľania (odosielanie, elektronické odovzdávanie, prenášanie prostredníctvom dátových médií, aj keď nie je tvorcom obsahu) zvukového a obrazového záznamu s násilným alebo sexuálnym obsahom, alebo ktorý provokuje, obťažuje, ohovára, zosmiešňuje, napodobňuje, vylučuje zo skupiny, odhaľuje, podvádza, prenasleduje, sexuálne obťažuje, nadáva, diskriminuje, má znaky xenofóbie, rasizmu a extrémizmu.

     

    Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivý)

     

    Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok školy.

    Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami (úmyselnými) ohrozuje ostatných spolužiakov.

     

    Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa ukladá:

    • za neospravedlnené vymeškané hodiny
    • na spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov,
    • za konflikt so zákonom. Pri porušení školského poriadku školy v tomto bode je žiak pozvaný na pohovor pred výchovnú komisiu.

    Výchovná komisia zasadá v zložení: triedny učiteľ, člen vedenia školy, špeciálny pedagóg, zákonný zástupca žiaka.

    V priestoroch školy je zakázané prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a propagácia všetkých omamných látok. V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť, požívať alkohol. Žiak, ktorí poruší vnútorný poriadok školy v tomto bode bude pozvaný na pohovor pred výchovnú komisiu v zložení triedny učiteľ, člen vedenia školy, špeciálny pedagóg, zákonný zástupca žiaka.

    Oznámenie bude podané na políciu v príslušnom obvode a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny /Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava/. Každé porušenie bodu školského poriadku je priestupkom a výchovným problémom žiaka. Priestupky žiaka rieši vyučujúci v spolupráci s triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom a vedením školy. Pri opakovaných priestupkoch triedny učiteľ písomne pozýva rodičov žiaka k riešeniu výchovných problémov. Ak žiak opakovane porušuje školský poriadok – dopúšťa sa priestupkov, je predvolaný v sprievode rodiča pred výchovnú komisiu školy.

    Opatrenia k prevencii a riešeniu šikanovania

    Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo skupiny žiakov, ktorých zámerom je ublížiť, ohroziť alebo zastrašovať iného žiaka alebo skupinu žiakov. Ide o cielené a opakované použitie násilia alebo hrozbu použitia násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Prejavuje sa v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví obete šikanovania.

     

    Vo vzťahu k spolužiakom sa žiak dopustí vážneho priestupku vtedy, ak svojím správaním opakovane a cielene:

    • iného žiaka fyzicky napadne alebo sa mu vyhráža fyzickým napadnutím,
    •  úmyselne poškodí jeho majetok,
    • zničí výsledok jeho školskej práce (výrobok, výkres a pod.),
    •  slovne ho poníži a urazí (posmech, pokorujúca prezývka, nadávka, hrubý žart, neoprávnená kritika, výsmech),
    •  násilne mu odoberie jeho majetok alebo vec zapožičanú školou (jedlo, peniaze, oblečenie, školské veci a pod.)
    • núti ho robiť to, čo mu môže ublížiť, ponížiť ho, za čo môže byť potrestaný,
    • zámerne ho vyčlení z kolektívu, ignoruje ho a navádza iných, aby sa k nemu správali podobne,
    • zlomyseľne ho obťažuje, prenasleduje, s jasným úmyslom fyzicky alebo psychicky ho týrať,
    •  použije voči spolužiakovi žiakovi kyberšikanovanie

     

    Žiak, ktorý takýmto správaním ublíži inému spolužiakovi, bude potrestaný podľa závažnosti priestupku:

     a) výchovným opatrením – napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania,

    b) nahlásením priestupku ÚPSVaR, Oddeleniu sociálno-právnej ochrany detí /Revúca,Rimavská Sobota, Rožňava/  za účelom využitia nutných výchovných opatrení (návrh na ústavnú výchovu),

    c) oznámením priestupku príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. Policajné vyšetrovanie priestupku žiaka je možné bez súhlasu zákonného zástupcu žiaka v prípade bezprostredného ohrozenia života – o čom musí byť spísaný záznam.

    Riaditeľka  Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM-Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola na základe Metodického usmernenia MŠ SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach vydala Smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov viď č. 2/2018

     

     

    Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak, alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie.

     Žiakovi je zakázané prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol) a nelegálne návykové látky v škole, v areáli školy, na akciách organizovaných školou.

    • Pedagogický zamestnanec má právo skontrolovať žiakovi batožinu pred odchodom žiakov na školský výlet (exkurziu, plavecký výcvik a pod.) za účelom kontroly, či sa v nej nenachádzajú alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky.
    • Na zistenie alkoholu a iných návykových látok sú oprávnení aj príslušníci policajného orgánu podľa § 5 Zákona 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

     

     Postup pri riešení požitia alkoholu:

     

    • Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
    •  Po súhlase zákonného zástupcu žiaka riaditeľka školy vyzve žiaka k dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi.
    •  Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí zamestnanci.
    • O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.
    •  Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka.
    • Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie.
    •  Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.
    • Škola kontaktuje CPPPaP v Rimavskej Sobote

     

    V prípade, ak žiak sa odmietne podrobiť sa dychovej skúške alebo zákonný zástupca nesúhlasí s vykonaním dychovej skúšky, spíše sa o tejto udalosti zápisnica v prítomnosti svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré vedú k podozreniu, že žiak požil alkoholický nápoj. V prípade odmietnutia dychovej skúšky sa postupuje podľa bodu

    10) - o žiakovi sa rozhoduje tak ako v prípade požitia alkoholu.

    10) Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica je zaslaná rodičom, podobne ako aj rozhodnutie o sankcii.

    11) Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote, ohrozuje svoje okolie alebo narušuje vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, zákonný zástupca, prípadne aj polícia.

    12) Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený zákonnému zástupcovi žiaka. Škola kontaktuje CPPPaP.

     

    Postup pri riešení fajčenia:

     • porušení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní svedkovia.
     • O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.
     • Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.
     • Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

     

    Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:

    • Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka.
    •  Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.
    • Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

     

     

    Postup pri riešení užívania iných návykových látok:

    • Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.
    • O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
    •  V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia.
    •  Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
    •  Škola kontaktuje CPPPaP.

     

     

    Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:

    • Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženie návykovej látky z osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.
    • O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
    •  Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.
    •  Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
    •  Škola kontaktuje CPPPaP.

     

    Preventívne opatrenia školy proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školách

     Činnosť prevencie riadi na úrovni primárneho, nižšieho sekundárneho vzdelávania a ŠKD  1 koordinátor prevencie, ktorí sa zúčastňuje aj odborných prednášok a seminárov. V spolupráci s odborníkmi navrhuje a realizuje aktivity v oblasti prevencie. Škola spolupracuje s odborníkmi z praxe: CPPPaP, PZ SR,  RÚVZ, lekári.

     

    Škola v tomto smere realizuje pravidelné aktivity:  AKTIVITY našej školy

     

    •  realizácia aktivít: Týždeň zdravej výživy, Svetový deň boja proti AIDS,
    •  peer program – protidrogová prevencia – v spolupráci s CVČ, CPPPaP,
    • besedy s odborníkmi o zdravom životnom štýle, dospievaní,
    •  Projekt zdravotnej výchovy v spolupráci  RÚVZ
    • aktivity na hodinách etickej výchovy a na triednických hodinách,
    •  kultúrne vystúpenia s protidrogovou tematikou,
    •  protidrogová nástenka, relácie v školskom rozhlase,
    • zapájanie sa do rôznych výtvarných a literárnych súťaží s protidrogovou problematikou.

     

     

     

     

     

    Článok  VIII.

    Podmienky nakladania s majetkom

     

     Majetok, ktorý spravuje škola:

    • Žiaci sú povinní šetrne zaobchádzať s učebnicami a školskými učebnými pomôckami.
    • Žiaci nesmú ničiť a znečisťovať lavice, tabule, steny a ďalšie vybavenie školy.
    • Žiaci nemôžu manipulovať s ventilmi ústredného kúrenia a s poistkami hasiacich prístrojov.
    •  Žiaci sú povinní všetky spôsobené či zistené škody na majetku školy okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu.
    • Za zistenie zodpovednosti za škodu zodpovedá pedagogický dozor a triedny učiteľ v spolupráci s vedením školy.
    • Každý žiak je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil úmyselne. Od zákonného zástupcu bude škola vyžadovať náhradu za škodu v plnej výške

     

    Učebnice

     

    • Žiakovi sú zapožičané učebnice na 1 školský rok.
    • Škola vo svojej evidencii učebníc vedie učebnice poskytnuté z ministerstva školstva a učebnice zakúpené z vlastných finančných zdrojov. Učebnice, ktoré škola zakúpila z vlastných finančných zdrojov, majú označenie „učebnica je majetkom školy“.
    • Žiak učebnice vracia: a) na konci školského roka b) pri prestupe na inú školu
    • V prípade poškodenia alebo straty učebníc alebo nadmerné poškodenie učebníc je žiak povinný uhradiť poplatky sumu, ktorá je v súlade vyhláškou  MŠ VVaŠ SR č. 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch.


    Mieru poškodenia učebnice určuje triedny učiteľ pri odovzdávaní učebnice na konci školského roka alebo pri prestupe na inú školu.

    Majetok, ktorý je osobným vlastníctvom žiaka:

    • Žiak zodpovedá za vlastné peniaze a cenné predmety (mobilný telefón, tablety, notebooky, hodinky, retiazky prstene), ktoré má pri sebe, v lavici, v školskej taške a pod. Na hodinách telesnej výchovy si ich môže uložiť u vyučujúceho, ak s tým vyučujúci súhlasí.
    • Žiaci majú bezodkladne nahlásiť vyučujúcemu, triednemu učiteľovi každú stratu osobných vecí.

     

    Článok IX. – Záverečné ustanovenia

     

    Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade dňa 25.8.2020 a nahrádza školský poriadok vydaný dňa 15. 10.2019. Úplne novelizované znenie nadobúda platnosť od 1.9.2020.

     

    Mgr. Katarína Nagyová

                                                                                                          riaditeľka školy