•  

    ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

                         Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM – Kazinczy Ferenc Alapiskola

                                                                                            šk.rok 2023/2024

     

    Vedúca školskej jedálne:

    SZEKERESOVÁ Lívia – t.č. 047 / 552 31 02

    Hlavná kuchárka

    DUSZOVÁ  Erika

    Kuchárky:

    ARANYOVÁ   Ildikó

    ARANYOVÁ   Melinda

    DÁNYIOVÁ  Andrea

    DÚDOROVÁ  Adriana

    OBRTALOVÁ  Edita

    MIKLÓSOVÁ  Andrea

    Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň, slúži žiakom základnej školy, pedagógom a ostatným zamestnancom školy. 

    Prevádzku jedálne a poskytovanie stravy zabezpečuje vedúca školskej jedálne, a zamestnanci ŠJ. Prevádzka funguje podľa platných noriem pre školské stravovanie, vydaných MŠ SR. 

    Školská jedáleň je otvorená denne od 11,30 hod. do 14,30 hod.

     

    POVINNOSTI ŽIAKOV V ŠJ:

    Žiaci vstupujú do jedálne len za prítomnosti dozoru.

    Žiaci sa v jedálni musia správať disciplinovane.

    V jedálni sa zbytočne nezdržiavajú.

     

    Žiakom, ktorí sa v školskej jedálni nestravujú a cudzím osobám je VSTUP DO JEDÁLNE ZAKÁZANÝ!

     

    Zapisny_listok_stravnika_2023-2024.docx