• O škole

    •  

      

      

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA     FERENCA KAZINCZYHO           S VJM

      

     Adresa:  Tornaľa, Mierová 45, 982 01, č. .t. 047/5522396

      

     Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Nagyová

      

     Tridsaťsedem triedna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s právnou subjektivitou.


     Zameranie a aktivity:

     Od tretieho ročníka uplatňujú učebné plány s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, na druhom stupni aj učebné plány s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov
     Tradične dobré výsledky dosahujú vo vedomostných súťažiach v okresnom, regionálnom , krajskom a celoštátnom meradle.

      

     Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským je najväčšou plne organizovanou základnou školou okresu Revúca. Zodpovedá za výchovu a vzdelávanie žiakov mesta Tornaľa a jeho priľahlých obcí.

     V školskom roku 2022/2023 našu školu navštevuje celkovo 831 žiakov, z toho 269 z 1. stupňa a 562 žiakov 2. stupňa. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 66 kvalifikovaných pedagógov. Súčasťou prvého stupňa je výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí, kde sa žiaci môžu pripraviť na nasledujúci vyučovací deň.

     Vyučovanie prebieha v dvoch budovách. Žiaci prvého stupňa a nultého ročníka sa učia v budove „B“. V odborných učebniach budovy „A“ sa vzdelávajú žiaci druhého stupňa i triedy prvého stupňa. Škola je kvalitne oplotená a na jej upravenom dvore sa nachádza multifunkčné ihrisko, na ktorom si môžu naši žiaci zdokonaľovať pohybovú kultúru. Možnosť kvalitného stravovania im poskytuje školská jedáleň. V hlavnej budove sa okrem zrekonštruovanej telocvične nachádza knižnica, rôzne odborné učebne – jazykové a učebne informatiky, fyziky, chémie; žiaci majú k dispozícii aj bufet.

     Počas slávnostného otvorenia školského roka odovzdávame žiakom 1. ročníka balíky učebných pomôcok, ktoré znamenajú pre rodičov finančnú pomoc pri nástupe do školy a v žiakoch vyvolávajú pozitívny zážitok. Tento balík vieme žiakom zabezpečiť prostredníctvom nadácie Gábora Bethlena.  Vďaka Spolku priateľov Rákócziho sme žiakom odovzdali štipendium v hodnote 10.000 forintov. Študujúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia zabezpečujeme preplatenie cestovných výdavkov, balík učebných pomôcok, sociálne štipendium a prispievame na stravovanie.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Na prvom stupni našej školy pripravujeme deti školopovinné, ale nezrelé na povinnú školskú dochádzku na nástup do 1. ročníka. S týmto cieľom sme do budovy „B“ umiestnili nultý ročník, v ktorom prebieha príprava žiakov podľa rozvrhu hodín a tematických plánov pod vedením špeciálneho pedagóga. So žiakmi s rečovými chybami sa zaoberá školský logopéd.      Neprospievajúci žiaci majú možnosť vzdelávať sa v triedach s nižším počtom žiakov, kde sa zvyšuje možnosť individuálneho prístupu k týmto žiakom. Špeciálnu pozornosť venujeme napredovaniu žiakov nadaných, zabezpečujeme im možnosť zúročenia vedomostí či talentu na rozmanitých súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Počas štúdia na 2. stupni si môžu žiaci zvoliť vzdelávanie v triedach so zameraním na matematiku alebo jazyky. Okrem adekvátneho prospechu musia žiaci pred vstupom do týchto tried úspešne absolvovať vstupné testy. Je samozrejmosťou, že starostlivosť o talentovaných žiakov pokračuje i na 2. stupni.

     Výučba materinského jazyka a cudzích jazykov

     V prvých ročníkoch 1. stupňa prebieha výučba materinského jazyka z učebníc vydavateľstva Apáczai. Pri precvičovaní pravopisu uplatňujeme metódu CED diferenciálneho riešenia úloh. Pri vyučovaní slovenského jazyka využívame metódu Skabela-Bónu a taktiež možnosti ponúkané učebnicami Ypsilon. Veľkú pozornosť venujeme najmä rozvíjaniu konverzačných schopností a zručností našich žiakov. Kvalitu vyučovania materinského jazyka aj vo vyšších ročníkoch zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia dodržiavajúci požiadavky učebných osnov. Úroveň literárnej výchovy zabezpečujeme pravidelným využívaním videonahrávok, CD a DVD nosičov. Rozvoj čitateľskej gramotnosti umožňuje výborne vybavená a každému ľahko dostupná školská knižnica, tiež často využívaná ako miesto zážitkového vyučovania nielen počas hodín literatúry.

     Už od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk skupinovou formou. Výučba cudzieho jazyka pokračuje aj vo vyšších ročníkoch. 

     Na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry okrem odovzdávania základných vedomostí kladieme dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiakov.

     Prírodovedná oblasť

     V matematických triedach sa prírodovedné predmety (matematika, fyzika a chémia) vyučujú s vyšším týždenným počtom hodín. Výučba týchto predmetov prebieha v odborných učebniach. Na hodinách informatiky sa naši žiaci oboznamujú s najčastejšie používanými počítačovými programami. Vyučovanie prebieha v dobre vybavených učebniach informatiky, na moderných počítačoch a v malých skupinkách.

     Oblasť výchovy

     Výchovou našich žiakov prvého stupňa sa zaoberáme predovšetkým počas vyučovacích hodín, počas prestávok medzi nimi, prípadne prostredníctvom aktivít realizovaných v školskej družine.

     Záleží nám aj na kvalitnej estetickej výchove detí

     Počas hodín výtvarnej výchovy tak na prvom ako aj druhom stupni venujeme dostatočnú pozornosť oboznámeniu žiakov s rôznymi výtvarnými technikami.

     Prostredníctvom tanca a pestrej ponuky športových aktivít posilňujeme pohybovú kultúru žiakov.   

     V súlade s tematickými plánmi sa pravidelne zúčastňujú plaveckých a lyžiarskych kurzov.

     Žiaci prvého stupňa zapojení do vysoko kvalitného divadelného krúžku.

     Hľadači pokladu a folkloristi druhého stupňa účinkujúci v krúžku.

     Galiba reprezentujú školu na najvyššej úrovni.    

     Prostredníctvom exkurzií môžu naši žiaci spoznať krásy a kultúrne hodnoty našej vlasti.

     Ďalšie vzdelávanie

     Žiakov deviatych ročníkov dôkladne pripravujeme na zodpovednú voľbu ďalšieho vzdelávania sa na stredných školách, úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a prosperovanie na nimi zvolenej škole. S cieľom jednoduchšieho a zodpovednejšieho výberu nastávajúcej strednej školy ponúkame žiakom početné exkurzie a návštevy nimi zvolenej inštitúcie.

     Naše výsledky/úspechy

     Naši žiaci sú pravidelnými účastníkmi vedomostných či talentových súťaží adresovaných základným školám  (Celoštátna recitačná súťaž Tompu Mihálya, Pekná maďarská reč, Podunajská jar, Medzinárodná matematická súťaž Zrínyi Ilony, Olympiáda z matematiky, biológie, chémie, fyziky, geografie, cudzích jazykov, Pytagoriáda, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo, Európa v škole), výtvarné a športové súťaže – môžeme sa pochváliť úspechmi v okresných, krajských, ba dokonca v celoštátnych kolách. Naši žiaci reprezentujú školu aj na súťažiach v zahraničí.Slávnostné programy školy už neodmysliteľne patria ku kultúrnym podujatiam konajúcim sa v meste a sú súčasťou akcií organizácie Csemadok, radosť rozdávame aj obyvateľom Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Tornali.  V Testovaní 9 naši deviataci pravidelne dosahujú dobré výsledky, v predchádzajúcom školskom roku sa umiestnili na priečke presahujúcej celoslovenský priemer. Priaznivé sú aj výsledky žiakov na prijímacích skúškach a nemajú problémy včleniť sa do pracovného života nimi zvolenej strednej či strednej odbornej školy.

     Voľnočasové aktivity

     Škola v záujme čo najefektívnejšieho trávenia voľného času poskytuje žiakom bohatú ponuku voľnočasových aktivít. Individuálne vzdelávanie žiakov najintenzívnejšie podporuje v prvom rade naša školská knižnica známa pod názvom Platan. Podľa ľubovoľných záujmov si žiaci v školskom roku 2022/2023 mohli vybrať prácu v nasledujúcich krúžkoch: 

     Prvý stupeň:

     Bábkový krúžok

     Čarovná ceruzka

     Čitateľský krúžok

     Čitateľský krúžok I.

     Detský kútik

     Hor sa na dobrodružstvá

     Jazykové hry

     Krúžok ľudových tradícií

     Od melódie k melódii

     Rómske tradície a zvyky

     Rómske tradície a zvyky

     Rozprávkový svet

     Z každého rožka troška

     Druhý stupeň:

     Basketbal

     Cíť sa dobre!

     Hravá gramatika

     Hravá slovenčina

     Hravo po slovensky 

     Hudobný krúžok

     Informatický a prírodovedný krúžok

     Internetová kaviareň

     Konverzácia v anglickom jazyku

     Konverzácia v slovenskom jazyku

     Krúžok materinského jazyka

     Krúžok prírodovedcov

     Literárny krúžok

     Maďarský jazyk - práca s textom

     Maďarský jazyk a literatúra

     Pravopisný krúžok II

     Rozvoj komunikačných schopností

     Sedmokráska - divadelný krúžok

     Stolný tenis

     Zdravý životný štýl