• ÚLOHY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY - A diákönkormányzat küldetése

    •  

      

     NAČO NÁM JE ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR)?

      

     Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

      

     Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

      

     Žiacka školská rada - to sú študenti pre študentov. Je to "študentský parlament".

      

             

      

     ÚLOHY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      

     1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
     2. Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
     3. Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
     4. Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
     5. Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
     6. Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
     7. Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
     8. Podpora demokracie v škole.
     9. Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
     10. Boj proti šikanovaniu v škole.
     11. Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
     12. Podporovať dobré vzťahy "učiteľ - žiak".
     13. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
     14. Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
     15. Vzbudenie záujmu študentov o "veľké" témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, finančná gramotnosť,   šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
     16. Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
     17. Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
     18. Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
     19. Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.