• Plán činnosti výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2021/2022

    • Plán činnosti výchovného a kariérového poradcu 

     na školský rok 2021/2022

      

                H l a v n é  ú l o h y a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2021/2022 a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovných poradcov posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov a študentov.

           Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

     Charakteristika kariérového poradenstva:

     - zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

     - rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

     - podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

     - sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

     - používa inovované diagnostické nástroje pre žiakov so ŠVVP zverejnené na www.komposyt.sk.

      

     HLAVNÉ ÚLOHY

      

     Oblasť profesionálnej orientácie

     1.Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej  

     orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.

     2.Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích

     problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

     3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a aScAgenda. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

     4.Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.

     5.Spolupracovať s riaditeľom školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.        

     6.V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.

     7.Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

     8.Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

     9. Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

     10. Využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk – zdroje informácií, poradenské hry.

     11. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

      

      

     Realizácia hlavných úloh

     September :

     -          vypracovať plán práce 

     -          zaviesť dokumentácie 

     -          stanoviť konzultačné hodiny výchovného a kariérového poadcu poradcu

     -          doplnenie databázy - aktualizácia údajov v Proforiente

           -          uskutočniť rodičovské združenie žiakov  9.ročníka

     -          odovzdať materiály s profesionálnou tematikou žiakom 9. ročníka

     -          viesť rozhovory so žiakmi 9. ročníka, ktorí potrebujú poradiť pri výbere typu školy

     -          doplniť údaje o žiakoch 5.ročnika do Proforientu

     -          účasť na porade výchovných a kariérových poradcov

      

     Október :

     -          individuálne, skupinové pohovory so žiakmi k voľbe povolania

     -          priebežné oboznamovať žiakov s novoutvorenými odbormi na SŠ a SOU

     -          postupne dopĺňať informácie do programu Proforient

     -          viesť rozhovory so žiakmi 9. ročníka, ktorí potrebujú poradiť pri výbere typu školy

     -          spracovať zberové informácie pre CPPPaP a výpočtové stredisko

     -          spracovať materiál k Testovaniu T5 a T9  a odoslanie údajov do NUCEM

      

     November :     

           -          štúdium nových materiálov z prezentácií a z ŠVP

     -          venovať pozornosť žiakom 5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na

          8-ročnom gymnáziu

     -         viesť intenzívne rozhovory so žiakmi a rodičmi pri spresňovaní údajov

     -        umožniť prezentácie stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany     stredných škôl

     -       spolupracovať so školským psychológom a špeciálnym pedagógom a CPPPaP

           -       zber podkladov pre Testovanie 5 - 2022  /od 15.11.2021-30.11.2021/

           -       zber podkladov pre Testovanie  9 -2022 /od 15.11.2021-30.11.2021/

      

     December :

     -          odoslanie zberu údajov z Proforientu do ŠVP    

     -          viesť sústavnú poradenskú službu pre žiakov 9. ročníka a rodičov

     -          sledovať prácu s talentovanými žiakmi

     -          Dni otvorených dverí - individuálne návštevy žiakov na SŠ

     -        umožniť prezentácie stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany  stredných škôl

     -          zúčastniť sa triednej schôdzky v 9. ročníku – podať najnovšie informácie z   výpočtového strediska

      

      

     Január :

     -          umožniť prezentácie stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo    strany stredných škôl

     -          pripraviť prihlášky a stručné charakteristiky žiakov vzhľadom k vybranému typu školy       

     -          viesť rozhovory so žiakmi, ktorí si zvolili neprimeraný typ školy

      

     Február :

     -          Prihlášky na TALENTOVÉ SKÚŠKY 2022 – do 28.02.2022

     -          skompletizovať prihlášky

     -          tlač prihlášok a ich odoslanie na školy s talentovanými skúškami do konca mesiaca

     -          odoslanie zberu do Proforientu - doplnenie o polročné známky a talentové školy

     -          motivovať žiakov k príprave na Testovanie 9 - 2022, na prijímacie pohovory

     -        umožniť prezentácie stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany  stredných škôl

     -          prípravné stretnutia administrátorov a koordinátorov k Testovaniu 9, príprava materiálov

     -         vypisovanie odpoveďových hárkov z MAT a SJL, protokolov a následné odoslanie všetkých dokumentov

      

      

     Marec :

     -      Talentové skúšky /15.03.2022 - 30.04.2022/

     -       Testovanie T9/2022   – 6. a 7. apríla. 2022

     -        kompletizácia a tlač prihlášok

     -        sledovať výsledky psychologických vyšetrení žiakov

     -      umožniť prezentácie stredných škôl na pôde školy podľa aktuálnej ponuky zo strany stredných škôl

     -        sledovať záujem žiakov o štúdiu na 8–ročnom gymnáziu a podať prihlášku

      

      

      

     Apríl :

     -    Náhradný termín Testovanie_9-2022 bude sa konať dňa 21-22. 04. 2022

     -    Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií do 20.04.2022

      

     -      kontrola prihlášok a ich odoslanie na príslušnú školu do 10.4.2022

     -      odoslať prihlášky žiakov na 2-ročné štúdium

     -      sledovať účasť žiakov na prijímacích pohovoroch s talentovými skúškami

     -      odoslať prihlášky žiakov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na 8–ročnom gymnáziu

     -      sledovať výsledky Testovania 9, prijímacích pohovorov

           -      hodnotenie výsledkov : Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ: Testovanie_9-2022

      

      

     Máj : 

          -     I. kolo 1. termín  prijímacích skúšok 9.05.2022

          -     I. kolo 2. termín prijímacích skúšok 12.05.2022

     • Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ  sa uskutoční dňa 18.05.2022  /Testovanie_5-2022/

     -     sledovanie umiestnenia žiakov, stav prijatých, neprijatých

     -     zasielanie prihlášok na druhé kolo

     -     pomáhať pri odvolaniach neprijatých žiakov

     -     zaviesť zoznam o vstupných dokladoch žiakov 8. ročníka

      

     Jún :

     -    II. kolo prijímacích skúšok 21. 06. 2022

     -     vyhodnotenie a štatistika umiestnenia žiakov na SOŠ

     -     sledovať a radiť žiakom, ktorí budú absolvovať 2. kolo prijímacích pohovorov

     -     vpísať do programu Proforient žiakov 8. ročníka

     -      uskutočniť prvý predbežný záujem o ďalšie štúdium v 8. ročníku, odoslať do PPP        

     -      vytvoriť podklady na ďalší školský rok 2022/2023

     -      záverečné zhodnotenie práce VP v školskom roku 2021/2022

     Výchovné a kariérové poradenstvo

     -          spolupracovať s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a školským psychológom pri riešení výchovných problémov žiakov

     -          spolupracovať s CPPPaP Revúca

     Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.

      

     Konzultačné hodiny : Utorok: od  08.00 - 10.35

                                           Štvrtok  od  08.00 - 08.45

     V prípade potreby volajte na tel.č. 0911 974 942, kde je možné dohodnúť si termín stretnutia.

     Vypracoval : Csaba Varga      

                                   

      

      

      

     Dôležité termíny

      

     Talentové odbory – prihlášky       .....................................................do 28.2.2022

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov –..............21-22. 04.2022

     Talentové skúšky – .................................................................... 15.3. – 30.4.2022

     Zaslanie prihlášok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – ............do 10.4.2022

     I.kolo 1.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – …...9. 5. 2022

     I.kolo 2.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – …...12.5.2022

     II. kolo prijímacích skúšok – 21.6.2022            /ak žiaka neprijmú ani na jednu vybranú školu v prvom kole/