• Šikanovanie

    •  

     Šikanovanie

      

     Ak k šikanovaniu dochádza v škole, musí škola prijať opatrenia,

     aby tomuto javu zabránila:

      

      

      

      

      

     1. okamžité riešenie problému

     2. bezodkladne dáme najavo nesúhlas s tým, čo sa stalo, odsúdime čin, nie páchateľa

     3. každý vážnejší prípad oznámime riaditeľke školy, ktorá rozhodne o ďalšom postupe, napr. o oznámení polícii

     4. chránime obeť pred ďalším násilím

     5. individuálny rozhovor s agresorom / nie pred celou triedou/

     6. individuálny rozhovor s obeťou šikanovania

     7. jednáme s rodičmi agresora

     8. jednáme s rodičmi obete

     9. oznámime triede, ako budú vinníci potrestaní a vyzveme žiakov, aby nepripustili ďalšie šikanovanie

     10. určíme „ochrancu“ obete z radov spolužiakov

     11. práca s triedou – nácvik vhodných techník riešenia šikanovania

           - modelové situácie šikanovania – ako odolávať nátlaku,

              ako sa vyrovnávať s provokáciami

           - asertivita

           - relaxácia

           -  na vyuč. hodinách ETV, TRH