• Értesítés

     •   Tisztelt Szülők!

       

      Az oktatásügyi minisztérium irányelvei alapján tájékoztatjuk Önöket az iskolanyitás folyamatával, illetve az előírt oktató-nevelő munka részleteivel kapcsolatosan.

      Iskolánk 2020. június 1-jétől megnyitja kapuját az 1.-4. évfolyamok diákjai számára.

      Az oktatásügyi minisztérium által kiadott irányelvek alapján a júniusi hónap folyamán nem a klasszikus értelemben vett, eddig megszokott oktatásban lesz részük a tanulóknak. A hangsúly a profiltantárgyakra összpontosul, az ismétlésen, a gyakorláson, s nem utolsósorban a találkozás örömén lesz.

      A szó szoros értelemben vett írásbeli felmérés és feleltetés nem lesz alkalmazva.

      Azok a tanulók, akik nem jönnek június 1-től iskolába, továbbra is távoktatásban részesülnek.

      Az iskola épülete 07:00 – 16:00 óra közötti időszakban lesz nyitva.

      A tanulók 7.00 – 8.30 óra között érkeznek az iskolába.

      Az oktató-nevelő munka 08:30-11.30 óra között zajlik. Ezt követi a csoportonkénti ebédelés. A napközi otthon 16.00 óráig üzemel.

      A kialakított csoportok egész hét folyamán ugyanabban az osztályteremben tartózkodnak majd, a csoportok összetételét az adott hét folyamán nem változtatjuk meg.

      A csoportok találkozását a minimálisra szűkítjük mind a folyosókon, mind az ebédlőben.

      Megfelelő időjárás esetén a szabad levegőn, az iskolaudvaron való tartózkodást fogjuk előnyben részesíteni úgy, hogy a csoportok a számukra kijelölt helyeken tartózkodhatnak, hogy a többi csoporttal ne találkozzanak.

      Az iskolanyitás legfontosabb feltétele a higiéniai óvintézkedések maximális betartása. Iskolánk bebiztosította a szükséges eszközöket, a tisztítószereket, kézfertőtlenítőket, lázmérőket, kéztörlőket.

      A tanulót az iskolába csak a törvényes képviselője kísérheti el, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja. A szülők (vagy a fent nevezett családtagok) csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket, ők nem jöhetnek be az iskola épületébe!

      Minden gyermeknek védőmaszkban kell érkeznie, de az osztályban ezt már nem kötelező viselnie, csak saját tantermén kívül. Továbbá a szülők kötelesek minden napra még egy szájmaszkot és  papír zsebkendőt bebiztosítani gyermeküknek.

      A reggeli testhőmérséklet mérését és a tanulók kézfertőtlenítését az erre kijelölt alkalmazottak biztosítják be érkezéskor az iskola épületének bejáratánál.

      A nap további részében a gyermekek szappannal mosnak kezet és papírtörlővel törölköznek.

      Abban az esetben, ha a tanulónál hőemelkedést, ill. a COVID-19 tüneteit tapasztaljuk, a tanulót nem engedjük be az iskola épületébe, ill. a nap folyamán elkülönítjük egy helyiségbe a szülő (törvényes képviselő) érkezéséig.

             a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága   

     • Értesítés

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia riaditeľky školy Vám oznamujeme, že

      všetky predmety, ktoré sa v prvom polroku klasifikovali "boli hodnotené známkou" a podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou,  budú na konci školského roka 2019/2020 hodnotené slovne.

      Podmienkou na postup do ďalšieho ročníka je plnenie požiadaviek vyučovania na diaľku. V prípade, že vyučujúci nebude mať od žiaka spätnú väzbu, určí sa mu termín na preskúšanie pre postup do ďalšieho ročníka.    

       

      Tisztelt szülők, kedves gyerekek!

      Az iskola igazgatónőjének döntése értelmében értesítünk mindenkit, hogy

      az első félévben "érdemjeggyel értékelt" (osztályozott) tantárgyak a megszakított tanítás miatt a 2019/2020-as tanév végén nem lesznek osztályozva. A tanulók szóbeli értékelést kapnak, mivel jelenleg nincs lehetőség teljes értékű oktatás biztosítására.

      Abban az esetben, ha a pedagógusoknak nem lesz a gyerekektől semmilyen visszajelzésük az elvégzett munkáról, javasolhatják a tanulók vizsgáztatását a következő évfolyamba történő átlépéshez.

     • É R T E S Í T É S - B E Í R A T Á S

     • A Kazinczy Ferenc  Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a 

      Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás az 1. évfolyamba  a 2020/2021-es tanévre 

      2020.4.15-től  2020.4.30-ig 

       elektronikus úton az iskola honlapján keresztül történik. 

       

      https://zsmmiertornala.edupage.org/register/

       

       Azok a szülők, akik elektronikus úton nem tudják beíratni gyermeküket, 

      személyesen jöhetnek el az iskola fő épületébe 

      2020.4.17-én /pénteken/ 9:00-tól  12:00-ig ill. 2020.4.20-án 9:00-tól 12:00-ig.

      A beíratás a gyermek nélkül történik, 

      viszont hozzák magukkal a gyermek keresztlevelét.

     • É R T E S Í T É S !!!

     • Figyelem!

       

           A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket és Tanulóinkat, hogy

          a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt a további intézkedésekig

       

      szünetel a tanítás.

       

           A 9. évfolyam tanulóinak elmarad a Tesztelés 9.

       

           A középiskolai jelentkezéseket május 15-ig lehet benyújtani. De szigorúan felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ehhez orvosi igazolás nem szükséges! Iskolánk pályaválasztási tanácsadója felveszi az érintett szülőkkel a kapcsolatot és minden ezzel kapcsolatos információt megbeszélhetnek. A felvételi vizsgák június végéig zajlanak majd le.

       

           A beíratkozás az első évfolyamba április 15. és 30. között valósul meg, de a gyermekeket semmiképp nem kell elvinni az iskolába.

      A további intézkedésekről értesítjük Önöket.  

                                                                                           az igazgatóság

     • ÉRTESÍTÉS!

     •  

       

      Vážení predstavitelia a predstaviteľky obcí a miest,

       

      v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19 a opatreniami v oblasti školstva Vás žiadame o súčinnosť v oblasti informovania škôl a rodičov žiakov a žiačok.

       

      Ministerstvo školstva SR mimoriadne upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia o lekárskej prehliadke k prihláške na strednú školu. Vyjadrenie ministra školstva Branislava Grohlinga nájdete TU:

       

      "Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky." Reaguje tak na zvýšené nebezpečenstvo nákazy v prípade návštev ambulancií.

       

      Týmto Vás žiadam o informovanie škôl vo Vašej pôsobnosti o tomto usmernení a spoločne s webstránkami a inými kanálmi škôl o informovanie rodičov, aby nenavštevovali kvôli prihláškam svojich detí ambulancie.

       

      Za súčinnosť Vám vopred ďakujem, promptná informovanosť obyvateľstva je dôležitým aspektom úspešného zvládnutia tejto krízovej situácie.

       

      S prianím veľa zdravia

       

       

                             Ing. Ján Lunter

                             predseda BBSK

     • É R T E S Í T É S !

     •  

       

       

      Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

      A COVID-19 koronavírus terjedése miatt a Központi Válságstáb rendelete értelmében

      az iskolában szünetel a tanítás

      2020. 3. 16-tól 2020. 3. 27-ig.

       

      Az iskolában senki nem tartózkodhat, az épület zárva lesz.

       

      Az iskola vezetősége értesíti a szülőket, tanulókat, hogy

       

      a tanítás 2020. március 16-tól  2020. március 27-ig

       

      távoktatás (e-learning) formájában

       

      zajlik majd, tehát a szaktanárok azokon a napokon, amikor az adott osztályban órájuk van, elektronikusan lépnek kapcsolatba a tanulókkal (alsó tagozatos tanulók esetében a szülőkkel), és elküldik az aznapi feladatokat, amelyek elvégzéséről a tanuló visszajelzést küld.

       

      T-9 tesztelés marad az eredeti időpontban, azaz április 1-jén és 2-án (szerda, csütörtök).

       

      Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy kísérjék figyelemmel, hogy gyermekük foglalkozik-e az adott tananyaggal, feladatokkal.

       

      A jelenlegi állapot szerint a tanítás március 30-án folytatódik.

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • 12.03.2020

           Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

     • ÉRTESÍTÉS AZ IGAZGATÓI SZABADNAPOKRÓL

     •  

       

       

      ÉRTESÍTÉS AZ IGAZGATÓI SZABADNAPOKRÓL

       

      A Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket,

      hogy a nagyarányú megbetegedés miatt

       

      a tanítás 2020. március 12-től   2020. március 15-ig szünetel.

       

      A tanítás 2020. március 16-án (hétfőn) folytatódik.

       

       

       

       

      Tornalja, 2020.03.11.                                                                                              az iskola igazgatósága

       

       

     • FIGYELEM!

     • Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova ul. 45, 982 01 Tornaľa

      Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierova ul.45, 982 01 Tornaľa

       

      FIGYELEM!!!!

       

      A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága  a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának felhívása alapján tájékoztatja a  tanulókat, a szülőket az általános higiéniai előírások betartásáról, amelyek a következők:

      – rendszeres kézmosás vízzel és szappannal legalább 20 másodperc időtartamig, vagy alkohol alapú kézfertőtlenítő szerek használata,

      – köhögésnél és tüsszentésnél papírzsebkendő használata, majd a kukába való eldobása,

      – kerülni a szorosabb kapcsolatot olyan személyekkel, akiknek légúti fertőzésre utaló tüneteik vannak: láz, köhögés, torokfájás, légszomj.

      Ezzel összefüggésben kérjük a kedves szülőket, hogy figyeljenek arra, hogy gyermekeiket betegen ne küldjék iskolába, ill. fokozott figyelmet szenteljenek otthon is a megelőző intézkedéseknek, valamint minden diáknak legyen papírzsebkendője, saját törölközője, egészségügyi csomagja!!!

       

      Az iskola belső intézkedései

      a   K O R O N A V Í R U S S A L  kapcsolatban

       

      • az alkalmazottakkal tartott munkaértekezleten az iskola vezetősége ismertette  a KORONAVÍRUSSAL kapcsolatos tudnivalókat,
      • legfontosabb teendők a megelőzést illetően :

                 gyakori kézmosás, lehetőleg meleg vízzel,

                 állandó és folyamatos fertőtlenítés,

                 egyszeri törlőkendő használata,

                 papírzsebkendő használata,

                 kerüljük a tömeget,

       

      • az iskola területén fokozott figyelemmel és intenzitással végzik a fertőtlenítési folyamatokat a takarítónők az osztályokban, folyosókon, a toalettekben, ebédlőben, tornateremben,
      • az iskolakonyha személyzete az iskolakonyhán, raktárhelységekben és a tárolókban egyszeri  használatú kesztyűben végzi a fertőt-lenítést,
      • naponta figyelemmel kísérjük a tanulók egészségi állapotát, az ebből adódó hiányzásokat, a reggeli órákban jelentjük az iskola FENNTARTÓJÁNAK - Helembai Milena osztályvezetőnek,
      • ezen rendelet visszavonásáig szüneteltetjük a szakkörök működését, mindennemű iskolai és iskolán kívüli rendezvényt, sporteseményt, tanulmányi és egyéb versenyeket, tanulmányi utakat, exkurziókat, kirándulásokat,
      • figyelmeztetjük az alkalmazottakat, szülőket a külföldi utazások veszélyeire,
      • szigorúan tilos idegeneknek belépni az iskolába, az osztályokba, beleértve a szülőket is, a bejárati ajtónál lévő ügyeletes pedagógusnak adják át reggel a gyereket és délután a napközi otthonban szolgálatot teljesítő nevelőnő kíséri a gyerekeket a bejárati ajtóhoz.

       

       

      Eddig semmilyen utasítást nem kaptunk sem a közegészségügyi hivataltól, sem az Iskolaügyi Minisztériumtól arról, hogy az alapiskolákat be kell zárnunk. Amint közelebbi információkhoz jutunk, azonnal értesítjük Önöket.