• É R T E S Í T É S

     • Tisztelt szülők, kedves diákok,

       

      a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási- és Sportminisztériumának jelenlegi irányelvei és Tornalja város válságstábjának döntése alapján iskolánk alsó tagozatos tanulói számára 2021.február 8-tól kezdődik a jelenléti oktatás.

       

      A város vezetésének ezen döntése alapján a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy eldöntsék, gyermeküket iskolába küldik-e vagy sem. A szülő döntését az iskola fenntartója, valamint az iskola vezetősége teljes mértékben elfogadja!

       

       

      Abban az esetben, ha a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala vagy a rimaszombati Közegészségügyi Hivatal másként dönt, AZONNAL értesítjük Önöket!

       

       

      Az iskolába érkezéskor a gyermek törvényes képviselője 7 napnál nem régebbi negatív teszttel igazolja magát.

       

      A tanuló becsületbeli nyilatkozattal bizonyítja a szülő fertőzésmentességét.

       

      A fenntartó az iskola vezetésével közösen 2021. február 6-án 14:00 és 18:00 óra között  kifejezetten a szülők számára biztosítja a COVID–19 tesztelést a Szabadidőközpontban (Mierová 259/14, Tornaľa 982 01).

       

       

                                                                                                    Mgr. Nagy Katalin

                                                                                                       iskolaigazgató

       

     • O Z N A M

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci!


      Na základe doterajších usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rozhodnutia Krízového štábu mesta Tornaľa sa od 8. februára 2021 pre žiakov I. stupňa obnoví vyučovací proces prezenčnou formou.

      V prípade ak Úrad vlády SR alebo RÚVZ v Rimavskej Sobote rozhodne inak
      o návrate škôl od 8. februára 2021,
      vás budeme IHNEĎ informovať. 

       

      Rozhodnutím zriaďovateľa mesta je daná možnosť rodičom sa rozhodnúť poslať svoje dieťa do školy alebo nie. Toto rozhodnutie rodiča bude zriaďovateľ ako aj vedenie školy v plnom rozsahu akceptovať!

       

       

      Pri príchode do školy sa zákonný zástupca dieťaťa preukáže negatívnym testom nie starším ako 7 dní a to:

      • RT-PCR testom, alebo
      • potvrdením negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, alebo
      •  potvrdenie o výnimke.

      Taktiež žiak predloží ,,Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti“, ktoré  zverejníme 6.2.2021.

      Ak zákonný zástupca nemá možnosť tlačivá vytlačiť, môže ich vyplniť 8.2.2021 osobne pred budovou školy.

      PREČO PREUKÁZANIE NEGATÍVNYM TESTOM ?

      Dôvodom je, že chránime hlavne vaše deti, zamestnancov a vaše rodiny, do ktorých prichádzajú žiaci po vyučovaní.

       

      Zriaďovateľ s vedením školy zabezpečil PRIORITNE pre rodičov testovanie na COVID 19 v termíne 6. februára 2021 od 14:00 do 18: 00 hod. v antigénovom mobilnom odberovom mieste CVČ. (Centrum voľného času ul. Mierová 259/14, Tornaľa 982 01)

      Toto mobilné odberné miesto nie je povinné, rodič má právo si vybrať ľubovoľné mobilné odberné miesto na otestovanie napr. 5.2.2021 od 8:00- 18:00 hod. v Klube dôchodcov alebo objednaním sa na inom MOM.

      Ak sa zákonný zástupca dieťaťa (t.j. žiaka 1. stupňa), rozhodne, že nepôjde na testovanie a dieťa sa nebude vzdelávať prezenčne, zabezpečí mu škola dištančné vzdelávanie podľa možností t .j. zadávanie úloh cez EDUPAGE bez online vzdelávania.

      Po testovaní prosíme rodičov, aby kontaktovali triednych učiteľov najneskôr do 7.2.2021, ak žiak nenastúpi do školy.


      Z dôvodu zabezpečenia protiepidemiologických opatrení Vás žiadame o dodržanie hygienických opatrení pri odprevádzaní svojich detí do školy. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom testovania kontaktujte triednych učiteľov.

      Školský klub detí + Školská jedáleň + Bufet bude od 8.2.2021 v prevádzke!

      Činnosť ŠKD: Raňajšia služba pre žiakov 1. stupňa je od 7.00- 8.00 hod. V ŠKD bude prevádzka do 15.00 hod.

      Ohľadom ďalšieho pretestovania Vás budeme včas informovať.

      Rodičia do budovy nevstupujú!!!

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný!

      Rúška  sú povinné pre prvý stupeň počas celého dňa!!!

      Pri vstupe do budov  základná škola zabezpečí ranný zdravotný filter: dezinfekcia rúk, meranie teploty.

       

      Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov). Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 dní predkladá písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky, prezuvky vo vrecku do školy aj do ŠKD. Pri podozrení na ochorenie žiaka je prvý kontakt rodiča so všeobecným lekárom len telefonicky. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Takisto bezodkladne nahlási karanténu nariadenú dieťaťu.

       V triedach bude zabezpečené časté vetranie.. 

       Zakázané sú všetky aktivity mimo školy, prerušená je aj krúžková činnosť.

      Ak žiak v priebehu dňa bude mať niektorý z príznakov COVID-19, nasadí si rúško a bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

      Škola zabezpečí dôkladné čistenie miestností, dezinfekcia bude zabezpečená pomocou germicídnych žiaričov v miestnostiach  ktorých sa žiaci a pedagogickí zamestnanci budú nachádzať v čase vyučovania.  Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať trikrát denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov a povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí, bude vykonávaná viackrát denne priebežne.

      Uvedené opatrenia sú povinné do termínu ukončenia mimoriadnej situácie.

       

       

      Mgr. Katarína Nagyová
      riaditeľka školy

       

     • OZNAM - ÉRTESÍTÉS

     •                                                                           Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa COVID AUTOMATU sa nachádzame v čiernom semafore, kedy školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania) odvolávame testovanie na COVID 19 v termíne 6., 9. a 10. januára 2021 v antigénovom mobilnom odberovom mieste MUDr. Martina Slezáka na Ulici Poštová 1038/11, TORNAĽA v čase od 8:00 do 20:00 hod. 

      Akonáhle vydá MŠ SR nové usmernenia ohľadom nástupu do škôl resp.- testovania na Covid 19  alebo forme vzdelávania,  do konca vianočných prázdnin (najneskôr do 10. januára 2021) Vás budeme určite informovať.

      Za Vaše pochopenie a ústretovosť Vám ďakujeme. 

                                                                                         S pozdravom: riaditeľstvo školy

       

      Értesítés

      Tisztelt Szülők, kedves tanulók!

      Tekintettel az epidemiológiai helyzet alakulására (a COVID–AUTOMATA szerint a fekete jelzésben vagyunk, miszerint az iskolákon továbbra is a távoktatás marad érvényben) visszavonjuk a 2021. január 6-ra, 9-re és 10-re tervezett COVID19 tesztelést, mely MUDr. Slezák Martin mobil tesztelő állomásán valósult volna meg 8.00 és 20.00 óra között.

      Amennyiben az Oktatásügyi Minisztérium kiadja az újabb rendelkezéseket az iskolakezdéssel, illetve az ezt megelőző teszteléssel kapcsolatban, azonnal informáljuk Önöket a karácsonyi szünidő végéig, legkésőbb 2021. január 10-ig.

      Megértésüket köszönjük!

                                                                                Üdvözlettel: az iskola igazgatósága

     • Karácsonyi üdvözlet

     • Aranyosi Ervin: Örökké karácsony

      A karácsony jelkép, szeretet jelképe.

      Lelkünk ragyogja be egő gyertya fénye!

      Őrizgetni kéne tovább ezt a lángot,

      Legyen minden napunk szeretettel áldott.

      Legyen részünk mindig örömökben, jóban,

      Emberi érzésben, tiszta, igaz szóban!

      Legyen a szeretet minden napunk része,

      Alakuljon jobbá a világ egész része!

      Legyen egészséges, boldog minden ember,

      Ennél jobb kívánság senkinek sem kell!

      Múljon a rossz kedvünk, létünk legyen álom,

      Legyen a világon örökké karácsony!

     • DECEMBER 4. - MIKULÁSVÁRÓ DÉLELŐTT

     • Jó szokásához híven ebben az éven is ellátogatott iskolánkba a Mikulás. Végigjárta az osztályokat, ajándékokkal kedveskedve a jó gyerekeknek.Köszönet a Mikulásnak a jókedvű délelőttért. 

     • Jótékonysági kupakgyűjtés

     • Iskolánkon az idei tanév októberétől jótékonysági kupakgyűjtés zajlott. Mi is szerettük volna támogatni a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola egyik tanulóját. Gyógykezeléséhez 20 zsák kupakkal járultak hozzá iskolánk diákjai és dolgozói.  Örülünk, hogy segíthettünk, és ezúton is szeretnénk megköszönni tanulóink segítségét.

     • Pályaválasztás előtt álló tanulók figyelmébe ajánljuk!

     •  

      Szeretnénk felhívni a kilencedikes tanulók és a kedves szülők figyelmét a  weboldalunkon található menüpontra   >>> "Žiaci a rodičia - Tanulók és szülők" >>> "Pályaválasztás - Voľba povolania",  ahol információkat találnak a középiskolákkal kapcsolatban.

       

     • ÉRTESÍTÉS

     •  

      A 678. sz. kormányrendelet alapján az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy 2020. november 3-án az alsó tagozatos tanulók a következő feltételeket betartva jöhetnek iskolába:

      Az iskolát látogató gyermek törvényes képviselője az országos tesztelés után felmutatja a Nyilatkozatot arról, hogy a gyermeknek és törvényes képviselőjének nincs fertőző betegsége (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). A nyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról. Az alapiskola nem kér negatív teszteredményt a törvényes képviselőktől.

      Az alapiskola alkalmazottai a Tt. 124/2006. sz., a munkabiztonsági és munka-egészségügyi törvény értelmében az országos tesztelés után felmutatják a negatív eredményről szóló igazolást.

      Azok a 10 évet már betöltött alsó tagozatos tanulók, akik nem tudnak negatív teszteteredményt felmutatni, nem vehetnek részt az iskolai oktatásban.